Правителството прие План за действие „Предприемачество 2020 – България“

11/11/2015
 
Министерският съвет прие План за действие „Предприемачество 2020 – България“, с който страната ни се ангажира в дългосрочен план да провежда политика за насърчаване и създаване на нови предприятия. Заложеното в Плана е в съответствие с препоръките на приетия от ЕК План за действие „Предприемачество 2020 – Възраждане на предприемаческия дух в Европа“.
С европейския план ЕК приканва държавите-членки да предприемат конкретно описани дейности във вид на общо 46 препоръки в три ключови области. Това са: Образование и обучение по предприемачество за подпомагане на растежа и за разкриване на нови предприятия; По-добра административна и законодателна среда за дейността на предприемачите чрез отстраняване на съществуващите структурни пречки и осигуряване на подкрепа в решаващите етапи от жизнения цикъл на предприятията; Активизиране на предприемаческата култура за израстването на ново поколение предприемачи.
Към всяка област на действие са предложени конкретни мерки за изпълнение, отговорна институция, описание на мярката, цели, срок за изпълнение, необходим бюджет и източник на финансиране, целева група, индикатори за изпълнение и т. н. Източниците на финансиране на мерките са предвидени както в рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции, така и от оперативните програми на европейските структурни фондове и програма COSMEна Комисията.
За постигане на трайна промяна в политиката за насърчаване и създаване на нови предприятия, е необходимо въвеждането на обучение по предприемачество в образователната система, подкрепа за по-слабо представените групи сред предприемачите и промяна в начина, по който обществото възприема предприемачеството. Това ще улесни създаването на нови предприятия и ще осигури по-насърчителна среда за растеж и развитие на вече създадените предприятия, ще създаде условия за разгръщане на предприемаческия потенциал, за премахване на съществуващите пречки и осъществяване на промени в предприемаческата култура в страната.