Актуални схеми и мерки за подпомагане от ДФЗ към 2.11.2015 г.

2/11/2015
КРЕДИТИРАНЕ
Срокове  
Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство 
целогодишно
Кредитиране на проекти по Схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”
До 31.12.2020 г.
Целеви кредит за закупуване на минерален тор и семена за производство на пшеница, реколта 2016 г.
Ставки: 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 40 лв./ха за закупуване на семена. Кредитът е с годишен лихвен процент от 4.5% .
Срок за посгасяване: 03.10.2016 г.
Обезпечения: ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция.  
подаване на заявления: 01.10÷16.11.2015 г.
 
изплащане на средствата:
до 18.12.2015 г.
СХЕМИ ЗА ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО (НПП) за тригодишния период 2014-2016- прием за финансовата 2016

 
26.10 ÷ 06.11.2015 г.

УЧИЛИЩНО МЛЯКО - прием за учебната 2015-2016 г.

 

02 ÷ 13.11.2015 г.
УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ за учебната 2015/2016 година – извършване на доставки от одобрените заявители
02.11.2015÷13.05.2016 г.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020-
·Мярка 4. "Инвестиции в материални активи" - подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
Наредбата за прилагане на подмярката е обн. в ДВ бр.84 от 30.10.2015г.
Очаква се заповед на определяне на период на прием.

 
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Срокове  
Схема Помощ за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”
До 31.12.2020 г.
Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период, прилагани през 2015 г.
Важно: Ще се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са извършени от подаване на писмено заявление до ДФЗ за участие по схемата, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.
подаване на заявления: 05÷20.11.2015 г.
 
отчитане и представяне на документи за получаване на помощта: до 04.12.2015 г.
Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните през 2015 г.
Важно: Изпълнението на Държавната имуно-профилактична програма по животните за 2015 г. е компетентност на БАБХ.
Срок за извършване на дейности по животните от ДПП за 2015:
м. ноември, 2015 г.
Извънредна финансова помощ на производителите на краве, овче, козе и биволско мляко и на производителите на овче и козе месо, засегнати от спада на цените в сектора и на забраната за внос наложена от Русия:
1. Схема за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г.
2. Схема за подпомагане на брой млечни крави в стопанството.
3. Схема за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството.
4. Схема за подпомагане на брой биволици в стопанството.
 
Определяне на допустимите кандидати: до 11.11.2015 г.
 
Подаване на заявления: 16.11-04.12.2015 г.
 
Изплащане на помощта: до 18.12.2015 г.