Осигурява се административен капацитет за контрол на състоянието на язовирните стени

28/10/2015
 
 
          Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Целта на промените е да се гарантира капацитет за изпълнение на новите функции на Агенцията по упражняването на контрол на мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и безопасната им експлоатация.
       До приемането на измененията в Закона за водите, контролът върху техническото състояние на язовините стени и съоръженията към тях не беше от компетентността на ДАМТН, поради което Агенцията не разполага с експерти, притежаващи необходимите познания и квалификация, свързани с дейностите по проучването, експлоатацията и управлението на водностопанските системи и съоръжения. Изисква се контролът върху редица дейности да се упражнява от лица, притежаващи квалификация в областта на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения, както и други специфични познания.
        С направените промени в Устройствения правилник функциите на ДАМТН ще бъдат приведени в съответствие с измененията в Закона за водите. Числеността на персонала на ДАМТН се увеличава със 120 щата, което ще даде възможност след провеждането на конкурсни процедури да бъдат назначи лица, притежаващи образование по съответните специалности, така че да бъдат постигнати целените резултати за повишаване на сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях и намаляване на потенциалните опасности от бъдещи наводнения и причинените от тях материални загуби.