Правителството одобри мерки за улесняване достъпа на гражданите до плащания към бюджетни организации чрез ПОС-терминали

28/10/2015

 

   Министерският съвет одобри мерки, които първостепенните разпоредители с бюджет да предприемат своевременно във връзка с въвеждането и прилагането от бюджетните организации на картови плащания чрез терминални устройства ПОС, обслужвани по реда на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой. Министерството на финансите осигури необходимите условия за внедряването и прилагането в публичния сектор на картови плащания чрез ПОС-терминални устройства, като разработи правната рамка и конкретни указания за прилагането на съответните нормативни разпоредби.

За постигането на поставените цели при въвеждането на картовите плащания това е необходимо, но не е достатъчно условие, тъй като инициативата за реалното въвеждане и прилагане на тази форма за плащане е на съответните бюджетни организации. С указанията на Министерството на финансите за изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета текущо се напомнят изискванията за приоритетно прилагане на картовите плащания от бюджетните организации, предоставящи административни услуги на значителен брой физически и/или юридически лица.
Обърнато бе внимание, че определянето на броя на ПОС-терминалите за всяка бюджетна организация следва да се основава на анализ „разходи-ползи“, с оглед да се осигури оптимално обслужване на лицата чрез ПОС-терминали при минимален размер на разходите за сметка на бюджета. Въпреки това, от предоставената информация за напредъка по въвеждането на картови плащания се установи, че в недостатъчна степен се използват вече инсталираните терминални устройства ПОС.
В условията на нарастващо търсене от страна на гражданите на този безплатен за тях начин на плащане при алтернатива банков превод за уреждане на тяхното задължение, е очевидна необходимостта от оценка и анализ по отношение неусвоен капацитет и възможности за използването на инсталираните ПОС-терминали. Поради това, правителството одобри мерки, според които първостепенните разпоредители с бюджет следва да извършат преглед, оценка и анализ за степента на внедряване и прилагане на плащанията по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ за системите си и ефективността от тяхното прилагане.
В срок до 2 декември трябва писмено да уведомят Министерството на финансите за резултатите от извършения анализ, включително причините за констатираните проблеми и планираните мерки за тяхното преодоляване. Необходимо е първостепенните разпоредители с бюджет да предприемат мерки за по-добро информиране на физическите и юридическите лица за осигурената от тяхна страна възможност за извършване на картови плащания и да насърчат тяхното използване, включително с поставяне на подходящи съобщения на определените за това места (информационни табла и др.), както и на местата, определени за плащане на съответните задължения.
Следва да се осъществява и текущ контрол от първостепенните разпоредители с бюджет на дейностите, свързани с въвеждане и прилагане на картовите плащания, и ефективността от тяхното прилагане, в това число и чрез включване на въпроса в обхвата на плановете за извършване на вътрешен одит в съответните бюджетни организации.