КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЮЛИ 2015 Г.

28/8/2015
          През ЮЛИ постъпилите на работарегистрирани безработни от област Силистра са204. Започналите работа безработни без квалификация са 63, с работническа професия - 86, а специалистите със средно специално и висше образование - 55. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 37. Заетост е осигурена на 47 продължително безработни, както и на 13 безработни с намалена трудоспособност от областта. Трудовите посреднициса осигурили заетост на първичния пазар на 122 безработни.
           Общо обявените през юлисвободни работни местаот работодатели на територията на област Силистра са 143 (съпоставено с същия месец на м.г. броят им е с 15 по-малко). През месеца търсенето на работна сила на първичния пазар се изразява в заявените места от работодателите в бюрата по труда - общо 135, които са предимно от частния сектор. В зависимост от икономическите дейностинай-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (41), търговията (20), строителството (15), селското стопанство (13), държавното управление (8), образованието (7), транспорта (6) и др.
         Към края на юли в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 7039. Техният брой намалява за пореден месц, този път с 68 в сравнение с края на юни. Като търсещи работа лица са регистрирани и 139 заети, 61 пенсионери и 24 учащи. Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 15,5%,при 15,6%през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с юли 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 2,9 процентни пункта./За юли 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 9,4 на сто.
        По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Главиница – 36,4% /1214 безработни лица/, следват общините Кайнарджа - 35,7% /556/, Алфатар – 23,5% /233/,Дулово– 22,8% /2207/, Ситово - 21,7% /326/, Тутракан – 13,1% /682/,и най-ниско в община Силистра - 7,8% /1821/. По професионален признакрегистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 26%, специалисти – 14%.
         Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са37%, а висшистите –8%. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 547.
28 август 2015 г.