Създава се правна уредба на издаването на временни разрешения за контрол за спазване правилата на биологичното производство

5/8/2015
 
          Кабинетът ще предложи на Народното събрание изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Сред предлаганите промени е създаването на правна уредба на издаването на временни разрешения за контрол за спазване правилата на биологичното производство. Определени са и условията за издаване, обхвата и срока на временните разрешения и са регламентирани процедурите за тяхното издаване на лица от и извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Прецизирани са процедурите за издаване на постоянни разрешения за контрол за спазване правилата на биологичното производство. Предвидено е отнемане на разрешителните на контролиращите лица в случай на констатирани нарушения и/или нередности в осъществявания от тях контрол и са предвидени възможности за налагане на санкции. Регламентирани са правила за уведомяване на операторите, с които има сключен договор за контрол и сертификация, при изтичане на срока или отнемане на разрешението на контролния орган. Уреден е официалният контрол при внос на биологично произведени продукти и храни.
         Друга част от промените са свързани с организацията на пазара на мляко и месо. Във връзка с прекратяването на квотната система за краве мляко се отменят част от разпоредбите, а за друга част е предвидено да отпаднат от 1 април 2016 г., което ще позволи да бъдат приключени възникналите правоотношения през последната квотна година. Въвежда се облекчен регистрационен режим за първите изкупвачи на сурово мляко във връзка с прилагането на договорните отношения и новите изисквания за събиране и докладване на Европейската комисия на информация за състоянието на пазара на млякото. С промените се намалява тежестта върху бизнеса при прилагане на общата организация на пазара в сектор „Месо”. Чрез направените изменения са прецизирани съществуващите административно-наказателни разпоредби, а други се отменят от 1 април 2016 г. във връзка с приключването на квотната система за краве мляко.
       С измененията в Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се очаква чрез развитие и приоритизиране на биологичното земеделие да се постигнат някои от целите на Програмата на правителството за европейско развитие на България, свързани с развитие на земеделието като основен фактор за общо икономическо развитие на страната. Сред очакваните резултати са и запазване на положителните тенденции, свързани с увеличаване на броя на операторите и размера на площите, включени в системата на контрол на биологичното земеделие, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни. С измененията се предвижда и създаване на условия за правилно прилагане на договорните отношения в сектора на млякото и за прилагане на новите изисквания за събиране и докладване на информация в Европейската комисия в сектора на млякото и млечните продукти. Повишаване на прозрачността при участниците в пазара на млякото и на договорните отношения, както и намаляване на тежестта върху бизнеса при прилагане на общата организация на пазара на месо са сред останалите по-важни резултати, които се очаква да бъдат постигнати.