Идентифицирани са 10 проблемни области пред инвеститорите в България. До края на януари 2016 г. трябва да са готови мерки за преодоляване на пречките

5/8/2015
 
          Министерският съвет прие анализ на пречките за нарастването на инвестициите и списък с основните проблемни области пред инвеститорите в България. Анализът е изготвен в контекста на инициативата на Европейската комисия „Инвестиционен план за Европа”, която е основен елемент на цялостната стратегия на ЕС за насърчаване на заетостта, икономическия растеж й инвестициите.
       В отговор на необходимостта от действия в България, отнасящи се до целите на третия стълб от Инвестиционния план за Европа – изготвянето на програма за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите в ЕС, бе сформирана междуведомствена работна група. В анализа са дефинирани 10 проблемни области, обхващащи регулаторни пречки, пряко свързани с инвестиционния процес в България, както и по-широките проблеми на бизнес средата. Те са:
-         присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи;
-         разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение;
-         несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрация;
-         често променящо се законодателство;
-         отсъствие на изградена пътна инфраструктура или лошо състояние на съществуващата;
-         липса на специалисти в търсени от бизнеса области и лошо качество на професионалното образование;
-         независимост на съдебната система и корупция
-         ниска ефективност на правната рамка за разрешаване на спорове;
-         административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ;
-         време за плащане на данъци.
         За тяхното ефективно адресиране ще бъдат създадени работни групи с определени от Министерския съвет водещи ведомства. В срок до края на януари 2016 г. работните групи следва да предложат конкретни мерки (законодателни, административни, други) за преодоляване на проблемите пред нарастването на инвестициите в страната.