КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТСИЛИСТРА ЗА ЮНИ 2015 Г.

31/7/2015

 

КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТСИЛИСТРА ЗА ЮНИ 2015 Г.
 
Регистрираната безработица в областта намалява за пореден месец
 
През ЮНИ постъпилите на работарегистрирани безработни от област Силистра са551(броят им е със 70 по-голям в сравнение със същия месец на м.г.). Започналите работа безработни без квалификация са 211, с работническа професия - 220, а специалистите със средно специално и висше образование - 120. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 109. Заетост е осигурена на 166 продължително безработни, както и на 43 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посреднициса осигурили заетост на първичния пазар на 236 безработни (като темп броят им се запазва колкото и през юни м.г. – сега са с 5 повече).С активното посредничество на бюрата по труда други 209 безработни от областта са наети по програми за заетост.
Общо обявените през юнисвободни работни местаот работодатели на територията на област Силистра са 400 (съпоставено с същия месец на м.г. броят им е със 158 по-голям).
През месеца търсенето на работна сила на първичния пазар се изразява в заявените места от работодателите в бюрата по труда - общо 195, които са предимно от частния сектор. В зависимост от икономическите дейностинай-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (51), преработващата промишленост (50), търговията (21), хотелиерството и ресторантьорството (15), държавното управление (13), транспорта (4), строителството (3) и др.
По програми за заетоств бюрата по труда в област Силистра през юни са заявени 204 работни места – предимно по схемата по ОПРЧР - „Подкрепа за заетост” /177 места/. От останалите места 27са по регионални програми за заетост /по чл.31 от ЗНЗ/.
Към края на юни в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 7107. Техният брой намалява с 438 в сравнение с края на май, за което са допринесли сезонната заетост и големият брой безработни, включени в нея. Като търсещи работа лица са регистрирани и 141 заети, 61 пенсионери и 22 учащи.
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 15,6%,при 16,6%през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с юни 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 3,0 процентни пункта./За юни 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 9,6 на сто.
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Главиница – 36,9% /1232 безработни лица/, следват общините Кайнарджа - 36,4% /568/, Алфатар – 24,2% /240/,Дулово– 23,1% /2238/, Ситово - 21,4% /323/, Тутракан – 13,2% /689/,и най-ниско в община Силистра - 7,8% /1817/.
По професионален признакрегистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 26%, специалисти – 13%.
Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 56%, хората със средно образование са37%, а висшистите –7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 11%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 558.
 
30 юли 2015 г.