Промени в Закона за социално подпомагане целят подобряване на нормативната уредба в областта на социалните услуги

29/7/2015
       Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, който цели подобряване на нормативната уредба в областта на социалните услуги. Предлаганите промени са в няколко основни направления: облекчаване на режимите за регистрация и лицензиране на доставчиците на социални услуги; подобряване на събираемостта на таксите за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет; осигуряване на по-добър достъп до социални услуги, прилагане на индивидуален подход и гарантиране на правата на потребителите.
          По отношение на регистрацията на лица, които могат да предоставят социални услуги промените целят съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Чрез тях се предлагат и съответните изменения и допълнения в Закона за закрила на детето във връзка с лицензирането на доставчиците на социални услуги за деца. Освен че се прецизират процедурите за регистрация и лицензиране, те се и облекчават с цел стимулиране на доставчиците да предоставят социални услуги.
          Промените по отношение на таксите за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, целят подобряване на събираемостта. Прецизират се ангажиментите във връзка със събирането на таксите и обмена на информация. Особено важни са промените, които целят подобряване на достъпа до социални услуги, гарантиране на правата на потребителите, включително и правото на свободен избор, осигуряване на индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите. Тази група промени са свързани основно с въвеждане на индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите от мултидисциплинарен екип; определяне на срок при настаняване на определени уязвими групи в специализирани институции, както и съдебен контрол на настаняването в специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение.