Кабинетът се запозна с докладa за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2014 г.

29/7/2015
 
        Правителството се запозна с доклада за изпълнение на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2014 г. Докладът констатира недостатъчно насочени и координирани усилия за реализация на ключови мерки от Програмата през 2014 г. като законодателни промени, водещи до прехвърляне на нови приходоизточници и правомощия на общините. Отчетен е напредък по дейности като прехвърляне на държавни имоти на общините, укрепване на капацитета на местните власти да изпълняват инвестиционни проекти и внедряването на системата на делегираните бюджети в детските градини. Като положителен резултат се разглежда и присъждането на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
      Налага се изводът, че Програмата не е допринесла за постигане на целта – децентрализация на услуги, правомощия и ресурси от по-високо към по-ниски равнища на управление. Като основни причини за това могат да се изтъкнат нестабилната политическа обстановка в страната през 2014 г.; неприоритетността на процеса на децентрализация за централната власт, както и недостатъчната активност на местните власти за отстояване на общинските интереси.
       В доклада се препоръчва разработването на нов закон за местните данъци и такси, чрез който да се разшири собствената приходна база на общините. Посочва се, че е необходимо да се подготви и приеме нова Стратегия за децентрализация и Програма за нейното изпълнение, като в тях се формулират конкретни количествени мерки, които да придвижат децентрализацията в България до средните за ЕС равнища. Според друга препоръка в новата Стратегия трябва да се обърне специално внимание на реформата в регионалните структури на централната изпълнителна власт.
        Фокус се поставя и върху необходимостта да се повиши инициативността на общините като най-заинтересована страна по отношение на процесите на децентрализация. От тях се очаква да предложат прехвърляне на услуги, правомощия и ресурси към кметствата, разширяване на обхвата на приложение на делегираните бюджети и още по-активно въвличане на местните общности в разработването и изпълнението на политики за местно развитие.