5 милиона лева се осигуряват за държавните културни институти

29/7/2015
 
         Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 5 милиона лева по бюджета на Министерство на културата за 2015г.  Средствата за разплащане на най-неотложните разходи на организации от театралното и музикално-танцовото изкуство, чрез преизчисление на полагащата се субсидия, се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет. Независимо от очаквания недостиг, в резултат от прилаганите от началото на годината рестриктивни мерки и повишеният финансов контрол, общите разходи в сектор сценични изкуства и като цяло за Министерство на културата  няма да надхвърлят разходите от миналата година.
        Предвид ограничения бюджет за 2015 г. и с оглед недопускане на неразплатени задължения и осигуряване на минимални условия за нормално осъществяване дейността на културните институти, приоритетно се разплащат основно възнагражденията на персонала и доставки на електро и топлоенергия и горива, което поставя в невъзможност организациите да осъществяват своята дейност. За някои от културните институти, разполагаемите средства недостигат дори за своевременно изплащане на трудовите възнаграждения.
         С приемането на постановлението ще се постигне своевременно разплащане на заплатите и няма да се допусне нарастване на социално напрежение сред заетите в държавните културни институти. Културни институции, значими за съответния регион в страната и такива в регионите със смесено население, ще бъдат съхранени.