Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще подпише Меморандум за изпълнение на Програмата "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България"

29/7/2015
      Кабинетът одобри проект на Меморандум за изпълнение - договорености между държавите-членки, участващи в Програмата "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България".  Меморандумът ще бъде сключен с оглед успешното стартиране и изпълнение на програмата. Тя е одобрена с Решение на Европейската комисия от 12 февруари т.г. и ще функционира чрез шест приоритетни оси - приоритетна ос 1: Добре свързан регион, приоритетна ос 2: Зелен регион, приоритетна ос 3: Безопасен регион, приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион, приоритетна ос 5: Ефикасен регион и приоритетна ос 6: Техническа помощ.
       Общият бюджет на програмата е в размер на 258 504 125 евро, от които 85 % се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 13 % - публични средства от държавните бюджети на двете страни и 2 % - съфинасиране от страна на бенефициентите.  Делът на Република България към формирането на общия размер на средствата от ЕФРР по програмата е 60 018 103 евро, което представлява приблизително 27,82%.
       Двете държави-членки поемат ангажимент да предоставят съфинансиране, необходимо за изпълнението на програмата, което е разпределено както следва: национално съфинансиране за изпълнение на операциите по приоритетни оси от 1 до 5 в размер на 15 % ( 13 % от държавния бюджет на съответната държава и 2 % собствен принос от бенефициентите) и национално съфинансиране за приоритетна ос 6 „Техническа помощ", в размер на 35 % от общия размер на техническата помощ. Одобреният проект на Меморандум ще даде възможност за успешното изпълнение на програмата.