НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

16/7/2015
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020
Областен информационен център – Силистра ще проведе информационни срещи с работодатели в област Силистра за представяне на отворени процедури за кандидатстване с проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Акцент ще бъде поставен върху схема „Ново работно място 2015“ и по време на събитията ще бъдат разгледани насоките за кандидатстване, както и новият начин за подаване на проектни предложения – попълване на електронен формуляр чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС). Срещите са съвместна инициатива с бюрата по труда и ще бъдат проведени в Тутракан, Силистра и Дулово по следния график:
·        гр.Тутракан - 20 юли (понеделник) 2015 г., от 10:00 ч., в залата на Общински съвет Тутракан;
·        гр.Силистра - 23 юли (четвъртък) 2015 г., от 14:00 ч., в залата на ОИЦ-Силистра;
·        гр.Дулово – 29 юли (сряда) 2015 г., от 10:00 ч., в залата на Община Дулово.
Поканени да присъстват са всички работодатели, които проявяват интерес към възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за разкриване на нови работни места. Размерът на БФП за микро, малки и средни предприятия по тази схема е 100%.
 
СХЕМА „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“
Цели на схемата за безвъзмездна финансова помощ:
Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Поставя се акцент върху интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда.
Допустими кандидати: работодатели
Размер на БФП на проект: мин. 50 000 лв.; макс. 391 166 лв.
Допустими дейности:
1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца - задължителна.
2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.
3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на вече наетите по проекта лица.
4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.
5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост.
6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.
6.1. Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.
Начин на кандидатстване: попълване на електронен формуляр чрез електронната система ИСУН 2020.
Краен срок за подаване на проектно предложение: 14.09.2015 г.
 
 
За контакти и информация:
Областен информационен център – Силистра (ОИЦ)
Гр.Силистра, ул.„Симеон Велики“ №49
(сграда на Художествената галерия, вход към Куклен театър)
Тел. 086 822 012
 
e-mailoic_silistra@abv.bg