Областна администрация Силистра кандидатства като участник в три нови проекта – два с водещ партньор Министерство на културата на Република България, и един, съвместен с Окръжен съвет Кълъраш, Република Румъния

3/7/2015
         Областна администрация Силистра кандидатства като участник в три нови проекта – два с водещ  партньор Министерство на културата на Република България, и един, съвместен с Окръжен съвет Кълъраш, Република Румъния. Единият от тях се нарича „Интердисциплинарно проучване на потенциала на трансграничната територия за неоткрито културно наследство, заснемане, 3D-моделиране и каталогизиране на информацията от проучването в WEВ-базирана географска информационна система“. Целта на проекта е провеждане на интердисциплинарно проучване на дунавският регион в участъка България-Румъния за проучване на археологическото културно наследство; на зони, интересни от екологична гледна точка, както и на други, заплашени от природни бедствия като наводнения, свлачища и пр.
         Ползите ще са изграждане и поддържане на информационна система за документализиране и каталогизиране с 3D-технологии: заснемане на известни и новооткрити обекти на културното наследство, екологични зони и застрашени зони от дунавското крайбрежие. Втората основна цел е да се създаде информационна система, позволяваща на държавните и общинските институции, на частните фирми и физически лица да имат безплатен достъп до този род информация. За да я ползват при планиране и изграждането на транспортни коридори, на инфраструктурни обекти, при мерки за превенция на природни бедствия, както и за поощряване развитието на културният туризъм.
           Другият проект е „Организация, управление и маркетинг на общо културно наследство между България и Румъния“ и в него партньорството е, както следва: Министерство на културата на България, Национален институт за проучване и културни обучения (подинституция на Министерството на културата на Румъния), Областна администрация Силистра и Двустранна търговско-промишена палата „България-Румъния“.
            Целта на проекта е общото културно наследство между Румъния и България да се превърне в източник на устойчив, икономически и социален растеж. Предвижда се проучване и разработване на база данни за всички ресурси и културни продукти в региона. По този начин общото културно наследство между двете страни ще бъде част от интегрирана система, обслужваща обща организация, управление и продажба на всички ресурси (материално и нематериално наследство), градските структури за развитие и естествени среди, включени в НАТУРА 2000. Предложени са минимум 3 пилотни проекта, за да се покаже на практика изпълнението на стратегията и плановете.
             "Мобилен регион „Кълъраш – Силистра“ – съвместно и координирано разработване на широкообхватен транспортен план, придружен от високо технологични и екологично устойчиви решения за подобряване на зоналните връзки в транспортна мрежа ТЕН-Т към Кълъраш – Силистра“ е третият проект във връзка с новата транспортна и инфраструктурна политика в Европейският съюз. Тя ще бъде връзка на континента между Изтока и Запада, Севера и Юга чрез скоростни транспортни коридори. Два от тях пресичат река Дунав и се намират на трансграничната зона, обхваната от предлагания проект.
          По този повод Окръжен съвет Кълъраш и Областна администрация Силистраразработиха съвместен проект, целящ да подобри процесите на планиране на транспортната свързаност на трансграничната зона Силистра - Кълъраш към коридорите от мрежата ТЕN-Т. Проектните дейности са насочени към съвместно и координирано разработване на широкообхватен и дългосрочен транспортен план и политики, адресиращи липсата на транспортна свързаност с европейските транспортни мрежи.
        В рамките на проекта се предвижда създаването на Координационен механизъм, който да интегрира усилията на институциите, местната власт и гражданското общество в трансграничния регион. За да съдейства за изграждане на съвместна визия, планове и стандарти за разрешаване на общи проблеми, свързани с градската мобилност, с включване на високо технологични решения за повишаване привлекателността на Дунава като рентабилен коридор за товарни превози.
         Проектът предвижда и разработка на съвместни решения на текущи транспортни затруднения: лошо състояние на пътната мрежа, повишен товарен трафик, съсипващи пътната настилка; лошо качество на второстепенните и третостепенните пътни мрежи, водещи до повишен риск от инциденти; затруднена поддръжка на пътните мрежи през зимата, както и липса на транспортни връзки с реката –  основна пречка за развитие на интермодално пристанище, а оттам и за икономическо развитие на региона Кълъраш – Силистра.