Правителството засилва ангажиментите си за превенция на конфликт на интереси по инициативата „Партньорство за открито управление”

1/7/2015
 
          Правителството одобри поемането на нови ангажименти в рамките на Втория план за действие на България за участие в Инициативата „Партньорство за открито управление”. Вторият план по инициативата беше приет през м. юли м. г. Той потвърждава ангажимента на правителството за открито и ефективно управление, свързано с добре функционираща администрация и по-ефективно използване на бюджетни ресурси за качествено предоставяне на публичните услуги. Ангажиментите в него са групирани в четири области – тясно партньорство между администрацията и гражданското общество, подобряване на обществените услуги и законодателната рамка, по-ефективно управление на публичните средства, откритост на администрацията.                          Планът е отворен документ, който може да бъде допълван, а мерките в него – надграждани. Целите, които си поставя правителството с изпълнение на ангажиментите са: -                    по-висока степен на превенция при възникване на конфликт на интереси; -                    постигане на по-високо равнище на фискална прозрачност и отчетност; -                    улеснен достъп и намалени бюрократични изисквания и разходи за участие в процедури за обществени поръчки за бизнеса и създаване на възможност за ефективен публичен контрол за избягване на злоупотреби; -                    подобряване на последващия контрол върху дейността по възлагане и изпълнение на договори за обществени поръчки и въвеждане на унифицирана последователна практика за контрол и отчетност; -                    необходимост от осъзнаване на разбирането за съда като организация в определен социален контекст.