Оптимизира се структурата на Държавна агенция „Архиви”

1/7/2015
 
         Правителството направи промени в Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви”, които целят цялостна оптимизация на работата на ведомството. Закрива се създаденото през 2011 г. Читателско-експертно-консултативно звено като специализиран помощен орган, който подпомага председателя на ДАА. Причина за това е фактът, че дейността му не е довела до очакваните резултати за подобряване на възможностите за обслужване на потребителите на архивна информация в читалните на държавните архиви. Премахват се съществуващите самостоятелни длъжности за служител по сигурността на информацията и експерт по връзки с обществеността, като с тези функции ще бъдат натоварени служители от специализирани дирекции. Прецизирани са функциите на структурните звена в Агенцията и свързаните с тях дейности. Общата численост на ДАА е намалена с 13 щатни бройки, което е предвидена в ПМС 8/2015 мярка за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден със Закона за държавния бюджет.
        С промените се актуализират Тарифата за таксите, които се събират от ДАА, и Цените на предоставяните от агенцията услуги. Заплащането им е нормативно регламентирано в Закона за националния архивен фонд. Водещ принцип при формирането на размера им е покриването на разходите, присъщи за извършването на услугите и издаването на документите. Отчетени са потребностите на потребителите на архивна информация, както и възможностите за заплащане на дължимите суми за най-често заявяваните услуги от лица с ниски доходи.
        Одобрена беше и промяна в Устройствения правилник на областните администрации, с която заместник-областните управители на област Пловдив се увеличават от двама на трима. Промяната е аргументирана с необходимостта от подобряване на координацията и взаимодействието с 18-те общини в областта, както и по-активна работа с представители на бизнеса за реализиране на политики за развитие на областта.