Облекчава се процедурата по утвърждаване на площадки за проектиране

1/7/2015
 
          Процедурата по утвърждаване на площадки за проектиране се облекчава с промени в Закона за опазване на земеделските земи, одобрени от кабинета. Измененията ще облекчат физическите и юридическите лица, които без промяна на предназначението в земеделски земи ще могат да изграждат съоръжения към линейни обекти на техническата инфраструктура, разположени на терена, чиято застроена площ, заедно с прилежащата територия на всяко едно от тях, е до 15 кв.м.
              Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с общ устройствен план, както и за терени отдадени на концесия с решение на Министерски съвет, ще се извършва без да се провежда процедура за утвържд аване на площадка или трасе за проектиране. Отпада необходимостта от утвърждаване на подземни и надземни трасета за проектиране.
            Прецизира се и текстът, който въвежда санкция за лицето, извършило строителство върху земеделска земя без промяна на предназначението. Съгласно промяната санкция ще се налага на лицата, собственици на изградени обекти в земеделски земи без променено предназначение.