КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА М. МАЙ 2015 Г.

30/6/2015
 
        През м. май 2015 г. постъпилите на работарегистрирани безработни от област Силистра са 621 (броят им е със 71 по-голям, отколкото през същия месец на м.г.). Започналите работа безработни без квалификация са 255, с работническа професия - 239, а специалистите със средно специално и висше образование - 127. Близо 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 118. Заетост е осигурена на 124 продължително безработни, както и на 46 безработни с намалена трудоспособност от областта.
        Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 458 безработни (с 44 повече отколкото през април). С активното посредничество на бюрата по труда други 46 безработни от областта са наети по програми за заетост. Общо обявените през априлсвободни работни местаот работодатели на територията на област Силистра са 459 (като темп броят им се запазва колкото и през април - с 14 по-малко).
        През месеца търсенето на работна сила на първичния пазар се изразява в заявените места от работодателите в бюрата по труда - общо 415, което е с 53 повече в сравнение с април и със 175 спрямо същия месец на м.г.Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (45), селското стопанство (42), търговията (37), строителството (19), хотелиерството и ресторантьорството (10), транспорта (7) и др. В сектор държавно управление са обявени над 200 работни места, предимно за лични асистенти.
         По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра са заявени 32 работни места – преобладаващата част от тях са по регионални програми за заетост (по чл.31 от ЗН). По насърчителни мерки за заетост в бюрата по труда работодатели от областта са обявили общо 12 работни места. Към края на май в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 7 545. Техният брой намалява с 544 в сравнение с края на април, за което е допринесла и сезонната заетост, а също и включените в субсидирана заетост безработни. Като търсещи работа лица са регистрирани и 133 заети, 61 пенсионери и 20 учащи.
      Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 16,6%,при 17,8%през предходния месец. (Същевременно, в сравнение с май 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 3,0 процентни пункта.) За м. май 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 10,1 на сто.
        По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 38,4% (598 безработни лица), следват общините Главиница – 37,5% (125), Алфатар – 25,4% (252), Дулово– 24,2% (2 346), Ситово - 22,7% (342), Тутракан – 14,8% (774), и най-ниско в община Силистра - 8,5% (1 982). По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 27%, специалисти – 12%.
        Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са 38%, а висшистите – 7%.  Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 11%.  От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 571.
Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе