Нова защитена местност в землището на с. Бреница, община Тутракан, област Силистра

29/6/2015
 
          Местността „Находище на пролетно ботурче - Бреница” край с. Бреница, община Тутракан, област Силистра, е обявена за защитена със Заповед № РД-170/17.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. Площта й възлиза на 31.925 дка държавен горски фонд, стопанисван от Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Тутракан”. Целта е опазване на естественото находище на пролетното ботурче (Cyclamen coum). В границите на новата защитена местност се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите, извършване на строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове, провеждане на голи сечи, горскостопански мероприятия, с които се променя видовият състав на горското насаждение, паша на животни и др. Контролът по спазване на режимите в заповедта ще се осъществява от РИОСВ – Русе, Държавно горско стопанство – Тутракан и Община Тутракан. Предстои новата защитена местност да бъде отразена в Картата на възстановената собственост. В Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите тя е заведена под номер 589.