Национална програма „Помощ за пенсиониране” съдейства на безработни, осигурява им заетост

19/6/2015
 
            За хората, останали без работа в предпенсионна възраст, и през настоящата 2015 година продължава да се реализира Националната програма „Помощ за пенсиониране”. Чрез нея се осигурява заетост и съдействие на безработни лица, на които не им достигат осигурителен стаж и възраст, необходими за придобиване право на пенсия по чл.68, ал.1-2 от КСО. За включване в програмата могат да кандидатстват регистрирани в дирекции „Бюро по труда” безработни лица, които през 2015 г. навършват възраст до 16 месеца по-малка от изискваната за пенсиониране по чл.68, ал.1 от КСО, не им достигат до 16 месеца осигурителен стаж и не им е издавано разпореждане от НОИ за отпускане на пенсия на друго основание.
          За да кандидатства по НП „Помощ за пенсиониране”, безработното лице е необходимо да представи дирекция „Бюро по труда” издадено от Националния осигурителен институт удостоверение за недостигащ осигурителен стаж. Въз основа на удостоверението се определя правото на участие и се изчислява срокът, за който работодателят трябва да наеме по трудов договор безработното лице, така че с изтичането му лицето да придобие право на пенсия по чл.68, ал.1-2 от КСО. При заявено писмено съгласие на безработното лице може да му бъде осигурена заетост на трудов договор на непълно работно време. Работодателят наема безработното лице за работа по Програмата за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца, но до навършване на изискуемата възраст, когато лицето придобива право на пенсия  по чл.68, ал.3 от КСО.
          Безработните лица, отговарящи на условията за включване, могат да бъдат наемани от всички работодатели от частния, публичния и нестопанския сектор. За да ползват преференциите, работодателите трябва да са регистрирани по действащото законодателство, да не осъществяват дейност по първично производство, преработка или реализация на селскостопански продукти, както и в отрасли „въгледобив" или „рибарство и аквакултури", да нямат задължения, вкл. и по договори с Агенцията по заетостта, да отговарят на изискванията за отпускане на минимални помощи и да не са получавали средства от други източници за финансиране на същите разходи.
          Финансиране по Програмата:От Държавния бюджет въз основа на сключен договор с бюрото по труда на работодател, наел по трудов договор безработно лице за работа по Програмата, се предоставят средства по минимални размери за основно и допълнително трудово възнаграждение (от 01.07.2015 г. – 380 лева, и 450 лева за лица с висше образование), възнаграждения за платен годишен отпуск и за временна нетрудоспособност, както и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя. Работодателите осигуряват средства за материалните разходи за обезпечаване на разкритите работни места по Програмата и всички задължителни плащания, които не се поемат от Държавния бюджет.
 
Повече информация по НП “Помощ за пенсиониране” желаещите да участват могат да получат в съответните дирекции “Бюро по труда” и поделенията на НОИ.