Санкции до 5 000 лв. ще се налагат на кметовете при неизпълнение на програмите за по-чист въздух

17/6/2015
 
        Правителството ще предложи на Народното събрание поправки в Закона за чистотата на атмосферния въздух. С част от текстовете се транспонират изискванията на новото европейско законодателство, а с друга се въвеждат промени, свързани с общинските програми за намаляване нивата на замърсителите в районите с нарушено качество на въздуха.
         Със законопроекта се създава правна възможност за прилагане на допълнителни мерки от страна на местните власти за намаляване на замърсяването на въздуха. Въвеждат се също санкции за кметове и длъжностни лица при неизпълнение на задълженията по разработване и изпълнение на общинските програми за качество на въздуха. Определят се също редът и лицата, на които се налагат санкциите. Санкцията за кмет на община, който не разработи общинска програма в определения срок е до 5000 лв. На кмет на община или длъжностно лице, което не изпълни указанията на министъра на околната среда и водите при разработване на програмите ще бъде налагана глоба до 4000 лв., а при неизпълнение на задълженията по организиране изпълнението на мерките в общинските програми или оперативните планове – до 5000 лв.
         Със законопроекта се транспонират част от изискванията на европейската директива за съдържанието на сяра в корабните горива. Осигурява се също прилагането на изискванията на европейския регламент за флуорсъдържащите парникови газове. Актуализират се и се прецизират терминологията и разпоредбите по отношение на емисиите от неподвижни източници и се отменят неактуални разпоредби. Законопроектът цели изпълнение на мерки от Плана за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство за периода 2012-2014 г.
         Прави се изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, чрез които се определят компетентните органи, свързани с прилагане на два нови регламента на ЕС – за инвазивните чужди видове и за разпределение на ползите от генетичните ресурси. Определят се и санкциите при нарушаване на тези регламенти.