Работодателите вече могат да удовлетворят потребностите си от работна сила с професионална квалификация, необходима за конкретната им стопанска дейност

8/6/2015
      Работодателите вече могат да удовлетворят потребностите си от работна сила с професионална квалификация, необходима за конкретната им стопанска дейност. Тази възможност те могат да получат и тя да се реализира по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), която се финансира със средства от Държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2015 г. (НПДЗ`2015), заявиха от Регионалната служба по заетостта в Русе.
       Както е известно, бизнесът често не намира персонал с професионална подготовка, която да съответства на изискванията на съвременните технологични и производствени процеси. Успоредно с това безработни лица не намират работа поради липса на търсени на пазара на труда професия или квалификация. За удовлетворяване на потребностите на бизнеса и работната сила, НПДЗ`2015 регламентира и финансира със средства от Държавния бюджет провеждането на обучения за безработни лица, чрез които те да придобият професионална квалификация по специалност, заявена от работодателите.
      За да се реализира тази услуга, е необходимо работодателите да подадат заявка в местната дирекция „Бюро по труда”, в която да посочат специалността и броя лица, които ще назначат за срок не по-малък от 6 месеца след успешното приключване на обучението им. Работодателят може да извърши подбора на безработните лица, както и да посочи лицензирана обучаваща институция, която да проведе обучението им.
·      Право да ползват преференцията имат: работодатели, регистрирани по действащото законодателство, които не осъществяват дейност по първично производство, преработка или реализация на селскостопански продукти, в отрасли „въгледобив" или „рибарство и аквакултури", нямат задължения, вкл. и по договори с Агенцията по заетостта, отговарят на изискванията за отпускане на минимални помощи и които не са получавали средства от други източници за финансиране на същите дейности.
·      Подборът на подадените заявки се извършва от: Съвета за сътрудничество към ДБТ в съответствие с приоритетите на общинските планове за развитие и потребностите на работодателите от работна сила. С одобрените работодатели и посочената от тях обучаваща организация бюрото по труда сключва съответните договори след позитивна оценка на представените документи за обучението и при установено чрез проверка наличие на оборудваните работни места, за които кандидатства работодателят.
·      Със средства от Държавния бюджет се финансира:обучение в рамките на 300 учебни часа за придобиване на професионална квалификация първа степен или за част от професия. На включените безработни лица за срока на обучението се изплащат стипендии в размер 8лeвана присъствен ден, кактои до 10 лева за ежедневен транспорт на живеещите в друго населено място.
         Повече информация желаещите да участват могат да получат в съответните дирекции „Бюро по труда” и на официалния сайт на Агенцията по заетостта.