ДФ „Земеделие“ отпуска 3.5 млн. лева за подкрепа на пчеларите

28/5/2015

     Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ взе решение за отпускането на държавна помощ de minimis в размер на 3.5 млн. лева в подкрепа на пчеларите за справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 2014 и началото на 2015 г. Средствата се предоставят от бюджета на Държавен фонд „Земеделие” на регистрирани по Наредба №3 пчелари. Допустими за подпомагане са стопани, отглеждащи минимум 10 (но не повече от 200) пчелни семейства. Размерът на подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен на базата на подадените за участие в схемата заявления. Документи за кандидатстване за предоставяне на помощта ще се приемат от 10 до 30 юни в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице или ЕТ и по адрес на седалището на юридическото лице. Срокът за сключване на договорите и изплащане на сумите е от 13 до 31 юли 2015 г. Максималният размер по схемата de minimis за всеки земеделски стопанин или стопанство е не повече от равностойността на 15 000 евро (29 337,45 лв.) за период от три последователни данъчни години (2013-2015). 

*************

Необходими документи за кандидатстване:

1) заявление за подпомагане по образец; 
2) заверено копие на регистрационна карта, удостоверяваща актуална регистрация на земеделския стопанин по Наредба 3  (сверява се с оригинала); 
3) заверено копие от ветеринарно-медицинския дневник на пчелина с извършен задължителен пролетен профилактичен преглед на пчелните семейства (сверява се с оригинала); 
4)решение на компетентния орган за управление на ЮЛ за кандидатстване по схемата (не се изисква за ЕТ); 
5) удостоверение за банкова сметка - в случай, че ще се променя от предходна регистрация на кандидата; 
Документите се подават лично от земеделския стопанин и представляващия ЮЛ или с изрично пълномощно по образец на ДФ "Земеделие". 

Замеделският стопанин следва да запази 90% от броя на пчелните семейства, за които е получил държавната помощ, което ще се доказва до 1 декември, 2015 г. с представяне на заверено копие от ветеринарно-медицинския дневник на пчелина с извършен задължителен есенен профилактичен преглед на пчелните семейства.