КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА АПРИЛ 2015 Г.

28/5/2015

 

Близо 700 безработни са постъпили на работа в областта през април
 
През АПРИЛ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 679 (броят им е със 178 по-голям отколкото през март). Започналите работа безработни без квалификация са 282, с работническа професия - 287, а специалистите със средно специално и висше образование - 110. Близо 40 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 123. Заетост е осигурена на 130 продължително безработни, както и на 28 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 414 безработни (с 11 повече отколкото през март). С активното посредничество на бюрата по труда други 137 безработни от областта са наети по програми за заетост, а 33 – по насърчителни мерки за заетост.  Общо обявените през април свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 473 (като темп броят им се запазва колкото и през същия месец на м.г. – с 27 по-малко).
 
През месеца търсенето на работна сила на първичния пазар се изразява в заявените места от работодателите в бюрата по труда - общо 362, които са предимно от частния сектор (като темп броят им се запазва колкото и през април м.г., с 3 повече). В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (125), селското стопанство (76), търговията (38), строителството (25), хотелиерството и ресторантьорството (9), транспорта (6) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра са заявени 79 работни места –- по схемите „Подкрепа за заетост”и „Младежка заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. По насърчителни мерки за заетост в бюрата по труда работодатели от областта са обявили общо 34 работни места. Към края на април в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 8089. Техният брой намалява с 312 в сравнение с края на март. Като търсещи работа лица са регистрирани и 135 заети, 60 пенсионери и 21 учащи.
 
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 17,8%, при 18,5% през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с април 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 2,6 процентни пункта./ За април 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 10,7 на сто.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Главиница – 40,3% /1344 безработни лица/, следват общините Кайнарджа – 39,9% /622/, Ситово - 24,9% /375/, Алфатар – 26,6% /264/, Дулово– 24,9% /2406/, Тутракан – 16,2% /849/, и най-ниско в община Силистра - 9,6% /2229/.
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 28%, специалисти – 13%. Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 54%, хората със средно образование са 39%, а висшистите –7%. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 618.
 
27 май 2015 г.