Стартира нов прием на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

26/5/2015
          
       От 25 май 2015 г., в дирекциите „Бюро по труда” стартира нов прием на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”.Тя е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Схемата ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително. Заявките се подават по нов, улеснен за работодателите образец, като процедурата по одобряването им се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавянето при подбора и оценката на работодателите. Редуциран е броят на документите, които трябва да бъдат подадени след одобрение на заявката, при определяне на допустимостта на работодателя - с цел сключване на договор за заетост. Работодатели от реалния сектор могат да подават заявки за свободни работни места, които ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване.Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата. 
      Както е известно, схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:
·  Стажуване: осигуряване на работа по реда на чл.233а от Кодекса на труда на младежи с висше или средно образование с цел практикуване по придобитата професия под ръководството на определен от работодателя наставник. За всеки стажуващ младеж се покриват разходите за период от 6 месеца за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход  за разкритото стажантско място; здравните и социалните осигуровки. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца;
·  Обучение по време на работа: наемане по реда на чл.230 от Кодекса на труда на младежи, които да бъдат обучени на работното място от наставник по определена професия или специалност. На работодателите за срока на обучение по време на работа (до 6 месеца) се предоставят средства за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната и дължимите здравни и социални осигуровки. Допълнителни задължения на наставника за периода на обучението се стимулират чрез предоставяне на средства за възнаграждение в размер на 1/2 от минималната работна заплата за страната.
         И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението. Условията, комплектът с необходимите документи за кандидатстване и друга допълнителна информация по схема „Младежка заетост” на ОПРЧР са публикуванина интернет страницата на АЗ и  могат да се получат във всяка дирекция “Бюро по труда”.
Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе