ОБЯВЛЕНИЕ

4/5/2015
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000534 „Остров Чайка”.
 
Защитената зона е разположена в землищата на с. Айдемир и с. Ветрен, община Силистра, област Силистра.
 
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на регионална инспекция по околната среда и водите  – Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).
 
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.