Заместник-министър Деница Николова от МРРБ: Новите промени в ЗОП целят по-ефективно разходване на средствата по новата оперативна програма

23/3/2015
 
    „Надявам се новата нормативна уредба по отношение на възлагането на обществени поръчки да доведе до по-ефективно разходване на средствата по Оперативна програма „Региони в растеж“ за новия програмен период до 2020-та година.“ Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на четвъртата кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки“.
     „Спирането на плащанията по двете оси на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 беше до голяма степен във връзка с пропуски при възлагането и изпълнението на обществени поръчки“, обясни зам.-министърът. „Двете спрени оси касаят над 60% от ресурса по програмата. От началото на програмния период до момента са наложени  над 150 млн. лева финансови корекции или 5% от бюджета на програмата, които ще бъдат поети  от националния бюджет и този на общините, вместо да се  вложат в допълнителни проекти, в полза на хората за подобряване на условията и качеството им на живот“, заяви Деница Николова.
     До момента само  в Управляващия орган на Оперативната програма има постъпили над 1300 сигнала за нередности във връзка с провеждането на обществени поръчки, информира зам.-министърът на регионалното развитие. 800 от тях вече са обработени и са наложени съответните корективни мерки по тях.
      Пред участниците в кръглата маса Деница Николова представи причините за най-честите грешки и трудности пред бенефициентите при провеждането на обществени поръчки, обобщени на базата на подробен анализ на резултатите от последващия контрол на процедурите. Сред тях са залагането на ограничителни условия за кандидатите, поставянето на прекалено високи стандарти в техническите спецификации, неясни методологии и критерии за оценка на кандидатите; необосновано съкращаване на срокове в хода на провеждане на процедурите.
        „Това са основните елементи, които доведоха до налагане на финансови корекции, но се надявам, че чрез хармонизацията с европейските директиви и с изготвянето на новия Закон за обществени поръчки тези негативи ще бъдат преодолени“, изрази увереност зам.-министърът. Като важни насоки за промени в Закона за обществени поръчки Деница Николова посочи типизирането на документациите и изграждането на единни методики и критерии за подбор на кандидатите, така че да се преодолее субективният елемент при оценката. Като друг важен аспект тя посочи преминаването към електронизиране на обществените поръчки и електронна комуникация между възложителя и изпълнителя.  Това ще спомогне за облекчаване на процедурите, съкращаване на сроковете при процедурите по възлагане  и съответно по-бързото и успешно изпълнение на проектите.
     „Разчитам много на предложенията на всички заинтересовани страни по отношение на ЗОП, за да постигнем по-голяма ефективност в новия закон. Искам с него да постигнем формата на превенция на нарушения, а не в последствие да упражняваме реакция при кризи“, апелира зам.-министър Николова. „Надявам се заедно да намерим механизма и да изградим достатъчен капацитет, както на ниво на възложителя за подготовката на честни и прозрачни тръжни процедури, така и на ниво изпълнители, за подготовката на качествена документация при кандидатстването, което е критерий за техния успех“, заключи тя. 
      В кръглата маса взеха участие още вицепремиерът по европейските фондове и икономическа политика Томислав Дончев, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, представители на Световната банка за България, Комисия за защита на конкуренцията, Агенцията по обществени поръчки, браншови организации.