Изпълнението на Дунавската стратегия ще се координира чрез двустепенен модел

18/3/2015
 
            Правителството реши изпълнението в България на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион да се координира чрез двустепенен модел. На политическо ниво това ще стане чрез Националната група на високо ниво, която включва заместник министър-председатели и министри с ресори, съответстващи на 11-те приоритетни области на Дунавската стратегия.
           Взимането на стратегически решения ще бъде подпомагано от Национална група за координация. Тя ще бъде свързващото ниво между политическото ниво на управление на Дунавската стратегия и практическото й изпълнение. В тази група могат да участват широк кръг от заинтересовани страни. Това ще подпомогне вземането на решения отдолу нагоре, изграждането на мрежи и партньорства, обсъждане на изпълнението на конкретни приоритетни проекти и инициативи и точното адресиране на проблемите от оперативното към високото политическо ниво.
           Във връзка със заложените в оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество от новия програмен период интервенции, които съответстват на целите на Дунавската стратегия, в Националната група за координация е предвидено участието на заместник-министрите, отговорни за усвояване на средствата от ЕС, на ръководителите на Управляващи органи на оперативни програми и програми за териториално сътрудничество. Националната група за координация може да заседава в различни формати, в зависимост от естеството на дискутираните въпроси, а заседания в пълния си състав ще провежда два пъти годишно.
         Тази структура за координация на дейностите по изпълнение на Дунавската стратегия съответства на изискванията за добро управление и ефективно национално взаимодействие и партньорство за постигане на националните и европейски цели и приоритети за управление на макрорегионалните стратегии. Тя съответства на препоръките, залегнали в документите на европейско ниво.