Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

17/3/2015
На 17 март 2015 г. в зала № 314 на Областна администрация Велико Търново се проведе двадесет и петото заседание на Регионалния съвет за развитие (PCP) на Северен централен район (СЦР).  То бе свикано на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и открито от проф. д-р Пенчо Пенчев – председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Велико Търново.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Разград, Русе и Силистра – г-н Стоян Бонев, зам. областен управител на Габрово, представители на общини от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – университети на територията на района, Агенция „Пътна инфраструктура" и Форум „Гражданско участие".
На заседание бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в тематичната работна група за разработване на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Експерт от Агенция „Пътна инфраструктура" представи актуална информация относно ключови проекти за изграждане, рехабилитация и модернизация на пътната инфраструктура на територията на Северен централен район.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството г-н Иван Аспарухов информира членовете на Съвета относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и етапа на изпълнението й на територията на Северен централен район.
На заседанието беше представена одобрената от Европейската комисия Програма Interreg V-А Румъния – България 2014-2020 г. (Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г.), както и актуална информация относно предстоящи покани за кандидатстване с проектни предложения.
Във връзка с формулиране на предложения за промени в Закона за регионалното развитие, членовете на PCP на СЦР бяха запознати с предпоставките и необходимостта от усъвършенстване и ефективно прилагане на законодателството в областта на регионалното развитие.
На заседанието беше взето решение за създаване на работна група за финализиране на процеса на разработване и последващо наблюдение на изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020 г.
Членовете на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район подкрепиха проектна идея за изграждане на плавателен канал Русе - Варна, свързващ най-важния европейски вътрешен воден път – река Дунав (Общоевропейски транспортен коридор VII) с Черно море. Реализирането на проекта ще окаже значителен ефект върху икономическата активност в Северен централен район и ще засили неговите връзки със страните от средното и горното течение на р. Дунав.