Кабинетът предприема превантивни действия за предотвратяване на потенциалния риск от наводнения в страната

11/3/2015
 
Правителството прие решение за създаване на организация и спешно предприемане на всички необходими превантивни действия за предотвратяване на потенциалния риск от наводнения в страната, недопускане възникването на бедствени ситуации и риск за човешкото здраве вследствие на предстоящото пролетно снеготопене. Мерките предвиждат:
-                     Собствениците на язовири да създадат необходимата организация за осигуряване на свободен обем в язовирите и контролирано изпускане на води от тях до минимален безопасен обем
-                     Собствениците на язовири или лицата, осъществяващи техническа експлоатация на язовирите и съоръженията към тях, да предприемат незабавни мерки за осигуряване проводимост на речните легла на разстояние до 500 м след язовирните стени
-                     Агенция „Пътна инфраструктура" да предприеме мерки за почистване на критични участъци около мостови съоръжения.
-                     Областните управители, кметовете на общини и „Напоителни системи” ЕАД да предприемат незабавни мерки за осигуряване проводимост на критични участъци по речните легла и съоръжения по поречието на реките, съгласно законовите им правомощия, както следва:
-                     Областните управители, кметовете на общини, „Напоителни системи” ЕАД и собственици да предприемат спешни действия за укрепване на защитните съоръжения. Да се планират и организират конкретни действия, сили и средства за надграждане или облекчаване на защитни съоръжения
-                     Областните управители и кметовете на общини да създадат организация за наблюдение на водните нива на язовирите и при възникване на опасност от наводнение да оповестят и изведат населението от застрашените райони в съответствие с областните и общински планове за защита при бедствия
-                     При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, включително хвостохранилища, шламохранилища и насипища, незабавно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвения авариен план
-                     При изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи собственикът или ползвателят на същите да уведомява предварително съответните общински администрации, басейнови дирекции и органите на МВР
-                     Собствениците и/или ползвателите на комплексни и значими язовири да спазват утвърдения от министъра на околната среда и водите месечен график за използване на водите
-                     „Напоителни системи” ЕАД да предприеме действия за временно извеждане от експлоатация на язовирите, определени в предаварийно състояние.