Правилникът за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е синхронизиран с промените в законодателството

11/3/2015
 
        Правителството направи промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. С тях подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията на Закона, като се уреждат подробно процедурните правила по прилагането му. Въведени са промени в процедурата за разпореждане със свободните, негодни и неподлежащи на възстановяване земи в бившите стопански дворове, като е създадена постоянно действаща комисия, която подпомага министъра при изразяване на съгласие за обявяването на търг на имотите, предложени от областните дирекции „Земеделие”.
       В процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски земи е предвидено участниците в споразумението и/или разпределението да заплащат ползването на т. нар. „имоти - бели петна”, в тримесечен срок от публикуване на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, както и включване в масивите за ползване на полските пътища и напоителни канали, изведени от експлоатация.
Промените в процедурата по уедряване на земеделските земи по споразумение на собствениците са свързани с прецизиране на текстовете и отпадане на необходимостта от вписване в службите по вписвания на споразумението между собствениците за комасация.
       Във връзка с регламентирания в закона нов ред за отдаване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни, в проекта подробно е разписана процедурата за разпределяне на тези земи от определените в закона комисии, като е предвидено, че договорите се сключват при наемна или арендна цена, определена по пазарен механизъм, но не по-ниска от средното годишно рентно плащане за землището или за общината.
С оглед законовата делегация на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ е уредена процедура за стопанисване, управление и разпореждане със земеделските земи в бившите стопански дворове, останали след възстановяване правата на собствениците и намиращи се извън урбанизираните територии, като е определено, че те могат да се отдават под наем за една стопанска година чрез провеждане на тръжна процедура, както и да се продават чрез търг с тайно наддаване в лева.