Намалението на административните тежести е спестило на бизнеса 238,5 млн. лв. годишно

11/3/2015
 
       Намалението на административните тежести в периода от 2012 г. досега е спестявало на бизнеса средно по около 238,5 млн. лв. годишно. Това е посочено в отчета за изпълнението на Втория план за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест на законодателството, което съдържа национални и транспонирани европейски директиви. Докладът беше разгледан на днешното правителствено заседание. Мерките в плана са свързани с въвеждане на възможности за подаване на сведения по електронен и мрежов път, събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса, премахване на задължения, разработване на инструкции, опростяване на терминологията и намаляване на сложността на нормативните разпоредби.
       От планираните 167 мерки изпълнените са 104 (62%). С тях е постигнато намаление с 15,7% от очакваното 20-процентно намаление на административните тежести. Сред най-важните реализирани мерки са създаването на възможност за подаване на различни документи по електронен път в НАП, МОСВ, Главна инспекция по труда, стартирането на Електронния регистър на болничните листове, който предстои да добави още функционалности от полза за бизнеса до края на годината, премахването от Кодекса за социално осигуряване на задължение за дублиращо се подаване от страна на бизнеса в банките на платежни документи и декларации за внесени осигурителни вноски върху трудови възнаграждения, разработването на ръководства за потребителите, указания и насоки на достъпен за тях език и др. За неизпълнените мерки са определени нови срокове.
       С друго решение бяха актуализирани съставът и задачите на междуведомствената работна група за изпълнение на ангажиментите по програмата на Европейската комисия за намаляване на административния законов товар. Промените са свързани с необходимостта от отразяване на новата структура на Министерския съвет и създаването на условия за продължаване работата на национално ниво в областта на намаляване на административната тежест изготвянето, приемането и изпълнението на трети План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса (2015-2017 г.), заложен като мярка в Програмата на правителството.