Свикват общо събрание на Асоциацията ВиК в Областна администрация Силистра

9/3/2015
         Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра да се проведе от 14 часа на 9.04.2015г. в заседателната зала на областна Областна администрация  обяви областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев, който е и председател на Асоциацията. В дневния ред са въпросите: обсъждане и приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията през 2014 г., както и отчета на бюджета за същия период. Ще бъде обсъден и приет  „Бюджет 2015“. Предвидено е вземане на решение относно принципното съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията; и за предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане чрез „Водоснабдяване и канализация“ ООД –  Силистра в качеството му на оператор на водоснабдителната и канализационната система в обособената територия, обслужвана от дружеството съгласно Закона за водите.