Въвежда се електронен изплащателен картон за подобряване обслужването на пенсионерите

4/3/2015
 
        Въвеждане на електронен изплащателен картон, по който ще се извършва и отчита плащането на пенсии в пощенските станции, предвиждат одобрените от правителството промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Кабинетът прие изменения в общо седем нормативни акта, свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2015 г. Създава се възможност и ред за изплащане на пенсиите от друга пощенска станция, различна от тази по постоянен или настоящ адрес на пенсионера. Новият ред цели подобряване обслужването на пенсионерите. Документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на пенсионни права, ако не са представени от заявителите, ще могат да се изискват служебно от длъжностното лице по пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на НОИ.
          Изменят се и разпоредбите по отношение на условията за пенсиониране, които са в сила от 1 януари – спирането за една година на нарастването на възрастта за придобиване право на пенсия и повишаването на изискуемия осигурителен стаж с 4 месеца, както и запазването на условията за пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд за 2015 г.
         С промяна в Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести отпада задължението на осигурителите в 3-дневен срок да изпращат в НОИ копия от първичните болнични листове за професионална болест. С измененията се включва и временната неработоспособност като условие за признаването на професионалния характер на заболявания извън Списъка на професионалните болести, когато същите са причинени основно и пряко от трудовата дейност.
       Правителството отмени и текст от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки във връзка с новия ред за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им. Обменът на данни от издадените болнични листове и решенията по обжалването им ще се извършва чрез автоматизиран взаимен обмен между администрациите – по електронен път чрез уеб услуги, предоставяни от НОИ. Направените изменения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване са свързани с увеличаването от 18 на 24 месеца на периода, от който се изчислява паричното обезщетение при бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.
        Промяна в друг текст е свързан с новата редакция на КСО, съгласно която към задължително осигурените за всички осигурителни случаи се добавят и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон. Новата редакция на чл. 26 от Наредбата, която ще влезе в сила от 1 януари 2016 г., урежда служебното преизчисляване на изплатените на осигурените лица през предходната година парични обезщетения и помощи. Това ще става до 30 юни на годината, следваща тази, за която се отнасят, въз основа на данните от електронните регистри на Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт. Отмяната на разпоредбата, която предвиждаше, че при превод по лична банкова сметка банковите преводни разноски са за сметка на лицето получател, е във връзка с предвиденото в Закона за платежните услуги и платежните системи изменение.
        С промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, в резултат на които ще се намали административната тежест за гражданите, отпада ограничението заявление за обезщетения за безработица да се подава в поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес. Няма да се подава и отделна декларация за банкова сметка, по която да се изплаща обезщетението за безработица, като декларирането на банковата сметка ще става в самото заявление за отпускане на обезщетението, предвиждат още измененията.
       Промяна в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се извършва във връзка с актуалната към момента редакция на Закона за Сметната палата относно стойността на представителното облекло и предметните и паричните награди. Създава се нов текст за детайлизиране начина на прилагане на разпоредба на КСО за сумирано изчисляване на работното време. Една от промените в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица е, че окончателните осигурителни вноски ще се дължат върху годишния осигурителен доход в размера за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, но и за фонд „Общо заболяване и майчинство” за тези от тях, които са избрали да се осигуряват в този фонд.
        Отменен е текстът, според който за осигурителен доход на самоосигуряващо се лице, което е избрало да се осигурява и за общо заболяване и майчинство, се счита доходът, върху който авансово са внесени осигурителни вноски до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Отмяната е във връзка с постановено Решение на Върховния административен съд. Направени са промени и в съответните текстове, свързани с отмяната на разпоредбата от КСО, която уреждаше осигуряването на работниците и служителите, наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец.
        Освен това, от 1 юли 2015 г. отпада издаването на осигурителни книжки за всички категории осигурени лица. При отпускане на обезщетения, помощи и пенсии, осигурителният стаж, осигурителният доход и внесените осигурителни вноски на лицата могат да се зачитат въз основа на данните от електронните регистри на НАП и НОИ. Отпадането на издаването и заверката на осигурителни книжки ще доведе до намаляване на административната тежест за лицата.