Кабинетът одобри Концепция „Цели за здраве 2020”

18/2/2015
 
        Министерският съвет прие Концепция „Цели за здраве 2020“. Концепцията формулира националните цели на България в областта на опазване на здравето на гражданите като фактор за устойчив растеж и определя дългосрочните приоритети на страната в областта на здравеопазването. На базата на анализа на здравното състояние на населението в България в Концепцията се определят следните национални здравни цели до 2020 г.:
·        снижаване на смъртността при децата от 0-1 годишна възраст –до 6,8 на 1000 живородени деца;
·        снижаване на смъртността при децата от 1-9 годишна възраст –до0,24 на 1000;
·        снижаване на смъртността до 0,28 на 1000 при подрастващите и младите хора от 10-19 годишна възраст;
·        повишаване на работоспособността и снижаване на смъртността при лицата в икономически активните групи от 20-65 годинидо 4,19 на 1000;
·        увеличаване на средната продължителност на предстоящия живот на хората след навършване на 65 годишна възраст до 16,4 години.
       За постигането на тези цели са определени следните приоритети:
·        Осигуряване на финансова устойчивост на системата за здравеопазване;
·        Промяна на функционирането на здравната система чрез ориентиране към осигуряване на качество и резултати и постигане на националните здравни цели;
·        Активен подход за грижи и създаване на подкрепящи среди за специфични и уязвими групи от българското население;
·        Укрепване на капацитета на общественото здравеопазване.
        Основополагащо при изпълнение на Концепция „Цели за здраве 2020“ е ефективното разходване на средствата за здраве. Това налага прегрупиране на финансовите ресурси чрез въвеждане на основен пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, насочен към профилактика, диагностика и лечение на основните заболявания и състояния, причиняващи смърт и загуба на работоспособността, детско и майчино здраве. Концепцията предвижда и допълнителен пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, които да позволят планиране чрез листа на чакащите; спешен пакет здравни дейности, заплащан от МЗ, който гарантира на всеки своевременен и равнопоставен достъп до медицинска помощ при спешни състояния.
        Ключова мярка за постигане на здравните цели, заложени в Концепцията, е интеграцията и свързаността чрез изграждане на национална здравно-информационна система и осигуряване на достъп на гражданите до системата чрез електронен идентификатор. Единната информационна система на здравеопазване е базата, на която ще стъпи развитието на електронното здравеопазване с неговите основни съставни части – електронно здравно досие, електронна рецепта, електронно направление, електронен портал и т.н.
       Ефективното управление в името на здравето, равнопоставеността и благосъстоянието предполага съвместните действия на здравната система и на останалите сектори, на публичните и частните субекти, както и на гражданите в полза на общия интерес. „Цели за Здраве 2020” осигурява платформа за партньорство и сътрудничество. Тя изисква ангажираност от цялото общество като отправна точка при планирането, разработването, осъществяването и наблюдението на здравната политика на всички равнища.