Утвърдени са единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институции в сценичните изкуства

18/2/2015
 
            Правителството определи единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства през 2015 г. Те отразяват въведената система на делегирани бюджети, чиято цел е да стимулира многообразието на предлаганите продукти, увеличаването на броя на зрителите, усъвършенстване на мениджмънта и осигуряване на по-широк достъп на художествения продукт до аудиторията. Поради това, че бюджетът на Министерството на културата за 2015 г. е увеличен незначително спрямо предходната година, размерът на стандартите е запазен на равнището на 2014 г. И през 2015 г. за всеки продаден билет драматичните театри ще получават по 13,50 лв., драматично-куклените театри – по 16,00 лв., куклените театри – по 11,00 лв., музикално-драматичните театри и театрално-музикалните центрове – по 40,00 лв., филхармонии и симфониети – по 50 лв., оперите и оперно-театралните центрове – по 60 лв., експерименталните институти – по 27 лв., Народният театър „Ив. Вазов” – 27 лв., Софийската опера и балет – 72 лв., Софийската филхармония – 70 лв., Държавният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев” – 53 лв., Държавният музикален и балетен център – 61 лв. Диференциацията на стандартите е съобразена с различията в спецификата на дейността на културните институти.