Правителството осигури средства за звената за извънучилищни дейности

18/2/2015
 
         Министерският съвет прие постановление, с което се определят редът и условията за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета. Това са институции, в които се организират дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, изкуствата и спорта, както и диагностична, рехабилитационна и корекционно-възпитателна дейност.
С осигуряването на средства от държавния бюджет ще се предотврати закриването на извънучилищните педагогически учреждения, ще се стимулира развитието на извънучилищните дейности и осмислянето на свободното време на над 60 000 деца и ученици, които ги посещават. Това е и предпоставка за ограничаване броя на преждевременно отпадащите ученици от образователната система. Необходимите средства се осигуряват за сметка на предвидените за тази цел в централния бюджет и от бюджета на МОН.