За стимулиране на предприемаческите умения на младежите ще бъдат създадени 50 тренировъчни предприятия

18/2/2015
 
        Министерският съвет прие план за действие за 2015 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот. В плана са включени дейности, които са насочени към всички области на ученето и обхващат различни етапи – от предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, до висшето образование и продължаващото обучение на възрастни. За осигуряване на условия за функционираща система за учене през целия живот са планирани въвеждането на нови инструменти в националната практика, както и провеждането на анализи и изследвания, насочени основно към състоянието и тенденциите на пазара на труда и към стимулиране на професионалното развитие на обучителите.
       През 2015 г. ще стартира подготовката за въвеждане и прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET). За популяризиране на образованието и повишаване на привлекателността на този сектор за първи път ще бъдат организирани Дни за ученето на възрастни. Ще продължат да се развиват и разширяват системите за ограмотяване на възрастни и за кариерно ориентиране. Очаква се броят на включените в обучение неграмотни и слабограмотни лица през 2015 г. да достигне 16 600 души, като най-малко 10 000 ще преминат през новосъздадените центрове за кариерно развитие за подпомагане на заети лица.
          Предвижда се относителният дял на децата със специални образователни потребности в детските градини да бъде повишен с 2 процента. За 3300 деца ще бъдат създадени условия за активен двигателен режим, практикуване на спорт и спортна изява. Само в Столична община се планира изграждането на 14 детски градини с осигурен прием на 930 деца в 33 нови групи. За намаляване на относителния дял на преждевременно напусналите училище са планирани комплексни мерки, насочени към развитие на подкрепяща среда в системата за предучилищно възпитание и подготовка, както и за осъществяване на включващо обучение в училищното образование. Те ще се реализират чрез повишаване с 5% на броя на учениците с осигурена ресурсна подкрепа, осигурено допълнително обучение по български език на 3632 деца от задължителните подготвителни групи, чийто майчин език е различен от българския, разширен достъп на 1680 деца с увреждания и деца в риск до качествени услуги в областта на спорта, както и осигуряване на достъп до образователната система на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила.
         За повишаване качеството на училищното образование ще бъдат проведени 45 обучения на 4900 лица, свързани с разработване и приложение на съвременни програми за квалификация на учители. Чрез мерките за насърчаване на деца с изявени дарби от държавните и общински училища 1130 деца и ученици ще получат едногодишни стипендии и еднократно подпомагане. Основният фокус в професионалното образование и обучение през 2015 г. ще бъде разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение. Например, за периода на действие 2015-2016 г. на схемата „Младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 8000 безработни младежи до 29 години ще бъдат включени в стажуване или в обучение по време на работа. Очаква се броят на учениците, успешно приключили ученическите практики в реални работни условия през тази година, да достигне 9000 души.
        Достъпът до висше образование ще бъде гарантиран с осигуряване на 3400 нови кредита на студенти и докторанти. Развитието на възможности за неформално и самостоятелно учене ще бъде насърчавано от 33 младежки информационно-консултантски центрове на територията на областните градове в цялата страна. За стимулиране на предприемаческите умения ще бъдат създадени 50 тренировъчни предприятия. В Плана по-широко е застъпено участието на всички национално представителни работодателски и синдикални организации.
        За осигуряване на успешното изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година се предвижда изграждането на електронна платформа за наблюдение и оценка, както и разработването на годишен мониторингов доклад. Финансирането на планираните мерки и дейности ще се осъществява със средства по бюджетите на отговорните институции, както и със средства от европейските фондове и Програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+”.