Комисията по заетост в Областна администрация Силистра подкрепи предложенията за план приема в училищата за следващата учебна година

20/1/2015
  
        В Областна администрация Силистра се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, на което под ръководството на заместник областния управител Янка Господинова бе обсъден план приемът в училищата в област Силистра за следващата учебна година. Ресорният за образователната сфера заместник областен управител Младен Минчев предложи дневен ред, който бе приет като основа за работа от 23-та участници в Комисията. Предложение за прием на ученици след седми и след осми клас, както и в задочната форма на обучение бе направено от д-р Габриела Миткова, началник на РИО на МОН, като обобщение на подготовката и дебатите, започнали през м. октомври 2014 г.
       Резултати от гласуването – Комисията по заетост изцяло единодушно подкрепи в задочната форма на обучение да има 9 паралелки в 6 гимназии, в които максималният брой на учениците е 315. Почти единодушно Комисията подкрепи и предложението на инспектората за 15 паралелки прием след 7 клас, за попълването на които има избор от около 900 ученици. „В 9-10 от тях обикновено пълняемостта става още при първото класиране“, обясни д-р Миткова. През последните 5 години след седми клас кандидатстват между 35 и 40% от учениците, показва статистиката. От целия брой паралелки 9 са в общоообразователни, а останалите 6 са в професионални училища.
      По-дълго продължи обсъждането на броя на паралелките след осми клас, предвид спецификата на пазара на труда, предложенията на бизнеса, наличната демографска картина и плановете на училищата в областта. При гласуването стана ясно, че повечето от участниците в комисията подкрепиха предложението за 22 паралелки, за които има около 500 ученици. В дебатите членовете на Комисията, включително представителите на областната и общинските администрации, имаха възможност без пристрастия към конкретни училища и определени професии да изложат изцяло своите аргументи.
       В изказванията на всички пролича тревога от проблемите и желание да бъдат залагани за бъдещи години подходи и тенденции, които да се отразят положително за образователната мрежа в област Силистра. „Ние сме длъжни да се съобразим с потребностите на бизнеса от кадри в името на развитието на икономиката в област Силистра“, заяви заместник областният управител Янка Господинова.
      Според участници в Комисията по заетост специалностите в задочната форма на обучение показват истинската картина на търсенето на пазара на труда в областта. В Дуловско е най-голям интересът към специалности в сферата на земеделието, строителството и шивачеството.
        Наблюденията в Бюрото по труда в Силистра показват, че е значителен броят на регистрираните без квалификация или в процес на деквалифициране като резултат от неупражняването на изучавана в училище професия. От споделените констатации на браншовите организации прави впечатление, че младите хора нямат желание да практикуват професии от строителната и машиностроителната сфери, въпреки необходимостта от кадри с тези профили. Потвърден е от предишни години дефицитът от строителни техници, електротехници, заварчици и др.
       През м. март т.г. се очаква промяна в нормативната база, която ще доведе до защита на определени професии, като списъците ще бъдат изготвяни и на базата на предложенията по региони. Сред намеренията на управляващите образованието е да подпомагат финансово училищата, в които се обучават кадри по т.нар. нежелани или трудни професии. На практика от две години насам, създавайки буферна зона в професионалните училища, МОН подкрепя професионалното образование, осигурявайки възможност за обучение в маломерни паралелки.
       Предложението на област Силистра трябва да бъде представено в МОН до 1 февруари т.г., след което предстои обсъждане първо с други министерства и с работодателските организации, а после се преминава през защита в комисия в образователното министерство. До 31 март се издава министерска заповед за приема в професионалните училища, а регионалните инспекторати до 31 май се разпореждат за общинските училища.