Асоциацията по ВиК в област Силистра прие проект за бюджет през 2015 г.

28/11/2014
            В Областна администрация Силистра бе проведено общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Силистра, свикано от областния управител Стоян Бонев, председател на организацията. Форумът протече при следния дневен ред от три точки: приемане на бюджет за 2014 г. на Асоциацията съгласно Правилника за организацията, с вноска на държавата в размер на 2 000 лв. и с вноски на общините, съгласно процентното разпределение на гласовете на членовете в общото събрание; приемане на проект на бюджет за 2015г. с препоръчителна вноска на държавата в размер на 10 000 лв. и вноски на общините съгласно процентно разпределение на гласовете на членовете.
          По първа точка от дневния ред г-н Бонев представи проекта на бюджета за 2014 г. на Асоциацията по В и К, като и пропорционалното разпределение на  вноските за държавата и общините, съгласно процентното съотношение на гласовете на членовете на Асоциацията в общото събрание, а именно: приходи от 5 713 лв – от МРР и от бюджетите на съответните общини. Разходите са на същата стойност – за текущи плащания, за персонал и за стопанска издръжка на дейността.
             В бюджета за 2015 г. – приходи в размер на 28 572 лв, формирани от източници по реда на предходния бюджет. Разходите са текущи плащания, за персонал, както и за издръжка – материали, външни услуги, командировки и др. Сегашният проект за бюджета за следващата година ще бъде окончателно гласуван през 2015 г.
          Оборудването и обзавеждането за работата на Асоциацията е закупено от МРР в рамките на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. В рамките на проведената дискусия членовете на асоциацията приеха, че трябва да бъдат активната страна при прилагането на реформата във ВиК отрасъла, както и че има необходимост от законови промени, регламентиращи отношенията с ВиК операторите.
          Областния управител информира присъстващите, че ще бъдат проведени редица от срещи с кметовете на общини за обсъждане на конкретните проблеми за формиране на единно становище, което да бъде представено в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.