Областният управител на Силистра одобри план на новообразувани имоти по параграф 4 в град Тутракан

8/9/2014
              На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ във връзка с чл. 286, ал. 8 ППЗСПЗЗ е одобрен планът на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, за поземлени имоти 506.5, 506.6, 506.7, 506.9 и 506.10 в местност Баша по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра, става ясно от заповед № РД-20-54 от 22 август 2014 г. на областния управител на Силистра г-н Насуф Насуф. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Силистра пред Административен съд Силистра в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник", бр. 74 от 5 септември 2014 г.