Служителите от Областна администрация Силистра преминаха обучение по административна стилистика

8/7/2014
          В Областна администрация Силистра продължи реализацията на проекта „Развитие на компетентностите на служителите от Областна администрация – Силистра – гаранция за ефективна администрация“ с ръководител Лейла Слатинска, директор на дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността. Обучението бе по договор №13-22-8/24.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В обучението участваха 25 служители от областната администрация с ръководни и експертни функции, пряко ангажирани с изготвяне на проекти на актове и общоадминистративни документи. То бе организирано от Института по публична администрация и бе водено от Младен Младенов, доктор по политология, юрист и магистър по публични финанси; консултант в публичния сектор, с опит в държавната администрация, адвокатурата и съдебната власт..
       Темата на поредния семинар в програмата бе „Административна стилистика“. В своята презентация лекторът се спря на нормативната база и на административната практика. Направи преглед на изискванията при изготвянето на общоадминистративните документи, съгласно инструкция от 2009 г. относно институционалната идентичност на администрациите, вкл. електронната комуникация между тях. От 26 март 2015 г. влиза в действие т.нар. комплексно административно обслужване, което ще осигурява връзка между базите с данни на различните административни служби, вкл. и на първо място на общините.   
        Обучението очерта изискванията към езика и стила на различните видове документи, изготвени от администрацията. То съдейства за усвояване на писмен и устен изказ, осигуряващ ефективно общуване в рамките на администрацията и в отношенията й с граждани и юридически лица. Подпомогнато бе формирането на унифициран стил на общуване в администрацията.  „Публичните власти са длъжни да върнат загубеното  доверие от страна на хората, но и те трябва да си го поискат, защото в една демократична държава гражданите и предприемачите са на първо място, а администрацията е накрая“, заяви г-н Младенов в заключение на семинара.