Служителите от Областна администрация – Силистра преминаха специализирано обучение по платформа IBM Lotus Notes

26/6/2014
          В периода 23-24 юни 2014 г. „Aй Би Ес – България“ EООД – София проведе курс на тема „IBM®Lotus Notes®8.5: Мейл и календар“ с участието на 24 служители от Областна администрация – Силистра. Дружеството е изпълнител на услугата „Провеждане на специализирано обучение“ по сключен договор с ОА – Силистра №Д-2014-30 от 16.04.2014 г. по дейност 2 на проект „Развитие на компетентностите на служителите на Областна администрация Силистра – гаранция  за ефективна администрация”. Проектът е по договор №13-22-8/24.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
          Курсът се проведе в срок и в пълно съответствие с поетите от изпълнителя договорни ангажименти. В специално оборудвана зала спрямо изискванията за техническо обезпечаване на обученията в Световен търговски център „Интерпред“ в град София участниците в обучението придобиха необходимите умения, от които имат нужда за да създават, изпращат и отговарят на имейли чрез системата Notes; да поддържат списъци с контактите си, както и да организират срещи. Целевата аудитория за този курс са крайни потребители, работещи с платформата IBM Lotus Notes. Върху същата тази платформа се базира административната деловодна система, внедрена в Областна администрация Силистра по предходния проект „Електронна област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса”, финансиран по ОПАК.
          След успешното завършване на обучението курсистите идентифицират компонентите в средата на Notes клиента, създават имейл съобщения, отговарят на имейли и управляват имейл съобщения;създават контакти, използват Sametime клиента за комуникация в реално време, използват календара на Notes за създаване на срещи; организират ги, използват функцията To Do, т.е. изписването на задачи. Придобитите знания и умения са потвърдени със специални сертификати. Проектът „Развитие на компетентностите на служителите на областна администрация Силистра – гаранция  за ефективна администрация” стартира на 24 февруари 2014 г. и е с период за изпълнение 9 месеца. Към настоящия момент са обучени 33 служители в областите на своите професионални дейности – управление на човешките ресурси, правни аспекти на административната дейност, финансово и стопанско управление, е-правителство, административно обслужване и др.
          През месец юли в сградата на областна администрация Силистра предстои провеждането на две обучения от Института по публична администрация. Общо 50 служители ще се обучат по темите „Административна стилистика“  и  „Методи и техники за прозрачна администрация“. Така те ще повишат комуникативната си компетентност, което е важно условие за ефективно общуване в рамките на администрацията и в обслужването на граждани и юридически лица. Ще усвоят знания за подходите и формите на практическата реализация на принципа за прозрачност и откритост в дейността на областната администрация.