Областното звено за мониторинг утвърди междинна оценка на областната стратегия за социални услуги

26/6/2014
            В Областна администрация – Силистра бе проведено заседание на звено за мониторинг и оценка на областната стратегия за социални услуги (ОСРСУ), свикано от Вяра Емилова – зам. областен управител. Членовете на звеното – представители на общините и на социалните служби, разгледаха главно два въпроса: обсъждане и приемане на междинна оценка за изпълнение на стратегията за периода 2011-2013 г.; обсъждане на предложение за изготвяне на мониторингов доклад за изпълнението й за периода 01.10.2013 г. – 31.12.2014 г., който трябва да е готов до 31 март 2015 г. Вяра Емилова заяви пред присъстващите: „Проектът на междинната оценка на ОСРСУ за периода 2011-2013 г. беше изготвен съгласно решение от предишното заседание на звеното и заповед на областния управител от м. януари т.г.  Три работни срещи за организиране на процеса на изготвяне на междинната оценка проведе екипът, съставен от представители на Областна администрация, РДСП и областните координатори по проект „Развитие на системата по планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“.
        Сред изводите и препоръките в междинната оценка: да се извърши актуализация на общинските стратегии за периода 2014 – 2015 г.; да се осигурят възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри практики с цел развитие капацитета на екипите, ангажирани с управление и мониторинг на социалните услуги и на техните доставчици; да продължи реформирането и преструктурирането на съществуващи специализирани институции за деца и лица, като се насочат усилия за изграждане на нови ЦНСТ за деца с увреждания в градовете Силистра и Тутракан, ЦСРИ в гр. Тутракан и ЦНСТ за деца в община Дулово; да се насърчават доброволчески практики и осъществяването на по-тясно взаимодействие с неправителствения сектор при осигуряване на ефективността и качеството на социалните услуги; да се разкрият междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от една община.
       На вниманието на авторите на оценката от междуведомствения екип стоят и няколко момента, изискващи навременни действия: в общините, в които има закрити или предстои закриване на специализирани институции, да се осигури ефективно използване и стопанисване на сградния фонд, с цел разкриване на нови социални услуги в общността; освободеният персонал от реформираните или от закритите специализирани институции да бъде приоритетно насочван към новоразкритите социални услуги в общността или към създадените от резидентен тип.