Служители от ОА-Силистра преминаха през 44 обучения в Института по публична администрация

23/4/2014
 
          Областна администрация Силистра е бенефициент по Проект „Областна администрация Силистра – по-компетентна и ефективна“ по договор №ЦА12-22-15/16.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в областна администрация Силистра за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е с период за изпълнение 12 месеца и влезе в сила от 16.08.2013 г., с което се постави началото на изпълнението на проекта.
         За 8 месеца от изпълнението на проекта, екипът, начело с неговия ръководител Лейла Слатинска, директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, отчита: повишен административен капацитет на висшите държавни служители и експертите в Областната администрация Силистра в резултат на 44 обучения в Института по публична администрация в различни професионални направления, съобразно функционалните компетентности на служителите:  стратегическо планиране и целеполагане,електронно управление,  управление на хора и процеси, управление на промяната,  решаване на етични дилеми и морални конфликти, процесуално представителство и правно-нормативно осигуряване, производства по предложения и сигнали, обработване на лични данни, вътрешен контрол по спазване на ЗПУКИ, счетоводна отчетност и финансов контрол, разпореждане на държавна собственост, устройство на територията и регионално развитие.
         С цел укрепването на институционалния капацитет на областната администрация за ползване на документи, писмена и устна комуникация на английски език е проведен курс по чуждоезиково обучение с продължителност 80 учебни часа по общ английски език. На участниците в курса – главен секретар и 5-ма експерти от специализирана администрация са връчени сертификати за усвоено ниво А1. До края на изпълнението на проекта - 16.08.2014 г. предстоят две масови обучения, организирани от Института по публична администрация.
          Висшите държавни служители и експертите (25 участници) ще вземат участие в две еднодневни обучения на място в администрацията.  Курс за придобиване на специфични знания и умения за разпознаване на ситуации на конфликт на интереси и реакция при тях, и семинар за придобиване на практически умения за разпознаване и докладване на признаци за корупционен риск, както и за прояви на корупция ще повишат професионалните компетентности на служителите и работата им в екип чрез решаването на практически казуси.
          Анализ на условията, определящи индикаторите за корупционен риск в областната администрация, извършен от Главен инспекторат в МС, е определил „нисък“ корупционен риск в ОА-Силистра. За да остане такъв и през следващите години е необходимо служителите да бъдат обучени да предотвратяват появата на корупционни практики още в техния зародиш.  Ползата от двете обучения ще бъде и актуализирането на съществуващите в администрацията антикорупционни правила  и процедури.