Стимулирането на изоставащи селскостопански сектори е приоритет пред МЗХ за 2014 г., правителството прие Аграрния доклад `2013

22/1/2014
 
           Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад `2013), съобщиха от правителствената пресслужба на Република България. В него е направен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2012 г. и са представени прогнозни данни за 2013 г. Анализирани са икономическите показатели за селското стопанство и производствените резултати в растениевъдството, животновъдството, лозарството и винопроизводството. Отчетени са дейности в областта на растителната защита, ветеринарното дело, безопасността на храните, селекцията и репродукцията, научната и съветническа дейност в земеделието. Представени са данни за подпомагането на земеделските производители със средства от европейските земеделски фондове и от националния бюджет. Анализирана е външната търговия с аграрни стоки. Представена е информация за развитието на горското стопанство и рибарството. През 2012 г. брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство”, нараства с 3,5% в реално изражение спрямо предходната година, до 4 264 млн. лева по текущи цени. Според последните експресни оценки на НСИ на база сезонно изгладени данни, през първите три тримесечия на 2013 г. БДС, формирана от аграрния отрасъл, бележи ръст от 3,6%, 6,2% и 3,4% спрямо съответното тримесечие на предходната година (по средногодишни цени на 2005 г.). Стойността на брутната продукция от отрасъл „Селско стопанство” за 2012 г. възлиза на 8 875,1 млн. лева по текущи цени на производител, с 2,4% над нивото от предходната година, като се отчита ръст от 4,9% при стойността на продукцията от растениевъдството и намаление с 0,6% при тази от животновъдството.
           През 2012 г. износът на селскостопански стоки се свива със 7,7% на годишна база, а вносът – с 3,8 на сто. В резултат, традиционно положителното търговско салдо в аграрната търговия на страната намалява с 16% спрямо 2011 г., но остава съществено над нивата от предходните години, като надхвърля 1,2 млрд. щ. д. По предварителни данни, през първото полугодие на 2013 г. салдото в търговията с аграрни стоки бележи ръст от 65% в сравнение със същия период на 2012 г., до 584,4 млн. щ. д., поради чувствително по-бързия темп на нарастване на износа (със 17%) спрямо този при вноса (с 6%). По схемите за директни плащания за кампания '2012 (без мерки 211, 212, 213 и 214 от Програмата за развитие на селските райони) са оторизирани средства в размер на 1 126,4 млн. лева – общо от европейските земеделски фондове и от националния бюджет. От тях около 906 млн. лева са по схемата за единно плащане на площ, 135,1 млн. лева – по схемите за национални доплащания и специфично подпомагане за животновъдството, и 72,7 млн. лева – национални доплащания за тютюн.
             По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. през 2012 г. са изплатени 926,5 млн. лева. Общо предоставените средства за периода 2008-2012 г. достигат 2 866,8 млн. лева (45% от бюджета на Програмата), в т. ч. 2 630 млн. лева (42% от бюджета на ПРСР) – изплатени на бенефициенти, и 236,8 млн. лева за гаранционен фонд. В подкрепа на земеделските производители в страната през 2012 г. са предоставени 110,4 млн. лева държавни помощи, в т. ч. близо 44,9 млн. лева – изплатени от ДФ „Земеделие”, и 65,6 млн. лева – чрез преотстъпване на корпоративен данък във връзка с инвестиции в земеделските стопанства. Един от основните приоритети в дейността на Министерство на земеделието и храните през 2014 г. ще бъде изготвянето на необходимата нормативна рамка и успешното стартиране на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за новия програмен период 2014-2020 г. Предвижда се също така приоритетно стимулиране на изоставащи в развитието си сектори като „Зеленчукопроизводство”, „Трайни насаждения” и „Животновъдство”, с цел постепенно преодоляване на структурния дисбаланс в селскостопанския отрасъл.