Правителството предлага промени в три закона, с които се намалява регулаторната тежест

8/1/2014
         В изпълнение на Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест и на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в три закона, с които се облекчават администрирани режими. С корекциите в Закона за енергията от възобновяемите източници се премахва изискването за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, т. 1 и 2 от закона. Чрез предлаганите промени в Закона за енергийната ефективност ще се намали броят на изискваните документи, необходими при подаване на заявление за вписване в публичните регистри на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) на лицата, извършващи дейности по обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания, както и на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. Проверката за изпълнението на изискванията на закона ще се извършва служебно – въз основа на наличните в АУЕР данни.
         Приетите промени в Закон за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта са в изпълнение на мярката по т. 225 от Плана за намаляване на регулаторната тежест на бизнеса, приет с Решение на Министерския съвет № 808 от 8 октомври 2012 г. Третият закон, в който се предлагат промени с цел облекчаване на бизнеса, е Законът за насърчаване на заетостта. В резултат на измененията ще отпадне необходимостта участниците в обществените поръчки да подават искания пред Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” за получаване на удостоверения за наличие/липса на наложени от нея административни наказания за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. Към момента подаването на искане става на място в изпълнителната агенция, в оригинал с мокър печат, а удостоверението се издава безплатно в срок от 3 дни и се получава лично. С предложените промени ще се създаде възможност възложителите на обществени поръчки, както и назначените от тях комисии за провеждане на процедурите за обществени поръчки, още в хода на разглеждане на документите, както и преди сключване на договори с изпълнителите на обществените поръчки, служебно да правят справка в публикувания на електронната страница на ИА „ГИТ” актуален публично достъпен списък на работодателите с наложени административни наказания за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци.