Стартира оценка на социалните услуги в област Силистра

12/12/2013
          В Областна администрация Силистра се проведе заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра за периода 2011-2015 г. В присъствието на Вяра Емилова, заместник областен управител и председателя на звеното, както и на координатора му Лили Дочева, ст. експерт в ОА-Силистра, бе разгледан годишният Мониторингов доклад за периода 01.09.2012 г. – 30.09.2013  г., представящ картината на социалните услуги в областта. Той бе представен от Диана Христова и Галина Костова, координатори по проекта „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“ към Агенцията за социално подпомагане. До края на м. юни 2014 г. ще бъде направена междинната оценка на Стратегията, която ще бъде дело на основния състав на Звеното с участието на представители на общините от областта.
         Основните изводи в доклада имат организационен и финансов характер. Сред тях е констатация за необходимост от обучение на персонала, изискване за преструктуриране, покриване на нужди на потребителите, използване на структурните фондове, засилване на участието на т.нар. външни доставчици (НПО и др.), въвеждане на междуобщински социални услуги, подобряване на управлението и т.н. В момента в област Силистра има 7 специализирани институции и се предоставят 30 социални услуги, разпределени по различен начин в отделните общини. Центърът за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства в село Айдемир е последният засега открит социален институт в областта. Той е сред седемте нови социални услуги.
         Близо 60 са асистентите за хора с увреждания в 6 от общините (проект „Подкрепа за достоен живот“). Около 600 души в областта са обгрижвани в домашния социален патронаж, а общият брой ползватели на услугата „Обществена трапезария“, финансирана от фонд „Социална закрила” към МТСП, е 764 души към 30.09.2013 г. Отделно в община Кайнарджа на такъв принцип, но по друг общински местен проект, се работи с 300 ученици. Напредък се отчита в проекта „Приемна грижа“ в община Силистра, познат още в Дулово, Кайнарджа и Главиница. Отделно в проекта „И аз имам семейство“ в община Силистра има 11 приемни семейства с 15 деца, което е над заложеното към този момент в Социалната стратегия.
         В трите приоритетни направления социалните услуги имат различни измерения като вид и съдържание на дейността си: Домове за стари хора и възрастни хора с увреждания (в Силистра, Тутракан, Алфатар и Айдемир); дневни центрове за възрастни хора с увреждания и деца/младежи с увреждания (Силистра, Калипетрово,  Айдемир; Кайнарджа, Средище, Сокол), кризисни центрове (в Силистра – за жени, и в Алфатар – за деца); центрове за социална рехабилитация и интеграция (два в Силистра и един – нов за деца, в Дулово); центрове за временно настаняване и за настаняване от семеен тип, както и преходни жилища (в Силистра, Главиница, Малък Преславец и др.). Дом за хора с психични разстройства в село Правда, социален учебно-професионален център в Главиница; в различни общини – защитени жилища, вкл. за лица с психични разстройства, и др. форми на социални грижи има в област Силистра. Услугите са целогодишни, от които тече постоянен поток от информация, която се събира и анализира, за да бъдат направени препоръки относно обема, преките резултати и перспективата в развитието на социалните услуги в област Силистра.
          В област Силистра се наблюдава трайна тенденция за ограничаване на явлението „отпадане от училище”. Отпадащите от училище ученици са предимно от училища със слети класове, училища с преобладаващо пътуващи ученици и такива, в които се обучават ученици от закритите училища. През учебната 2012/2013 година в област Силистра има общо 49 училища и 5 обслужващи извънучилищни звена. Засилен интерес има към възможностите на Дома за медико-социални грижи, към който има и Дневен център за деца с увреждания, предвид наличието на рехабилитационна форма в басейна на заведението. То е едно от тези, на които предстои да премине в системата „резидентен тип“ и да се превърне в алтернативна услуга.