Асоциацията по В и К в област Силистра прие Регионалния генерален план на В и К системите

15/11/2013
 
         На свое заседание, свикано от областния управител на Силистра г-н Насуф Насуф, Асоциацията по В и К в област Силистра прие проекта за Регионален генерален план на В и К системите и съоръженията на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – град Силистра, както е изисквано от Закона за водите. Наскоро ръководителят на проекта – Лоран Фан от Франция, лично представи плана от името на консорциума от фирми, консултирал проекта: „Сьорека – СЦЕ-Хидпроект-Аркадия Инженеринг“. Генералният план не влиза в конкретика, но дава визията на областта в посочената сфера. На базата на него ще бъдат направени сравнения и на национално ниво при бъдещи инвестиции и цени на услугите във В и К – сектора. Акцентът в плана е за населените места с над 2 000 души население (Силистра, Тутракан, Дулово, Айдемир, Калипетрово и Черник), а за по-малките населени места са предвидени проучвания, за да се кандидатства по други програми. Мастер планът позволява вземането на решения на по-високите управленски нива, тъй като съдържа технически параметри и индикатори, позволяващи това. Най-рано след пет години е възможно да се правят промени в плана. Глобалният поглед, осигуряван от плана, дава възможност ремонтите да бъдат съобразявани с общата картина, което ще им позволи да бъдат по-евтини и ефективни.