Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна и отражението му върху двустранната търговия

15/11/2013
 
·                        Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна в първото от новото поколение споразумения с държавите от Източното партньорство. То представлява нов етап в развитието на договорните отношения между ЕС и Украйна, чиято цел са политическото асоцииране и икономическата интеграция (създаване на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия)
Икономическата част на споразумението предвижда:
·                   Митата по вноса и в двете страни за голяма част от стоките ще бъдат премахнати от датата на влизане в сила на споразумението. Като цяло Украйна и ЕС ще премахнат митата съответно за 99.1% и 98.1% от обема на търговията.  Премахване на нетарифните пречки пред търговията, предвиждащи национално третиране, забрана за ограничения пред вноса и износа. Предвижда се намаляване на техническите бариери пред търговията, свързани със стандарти, технически изисквания, опростяването им и избягване на ненужните изисквания. Украйна ще възприеме техническите регламенти и стандарти на ЕС. Включени са разпоредби относно прилагането на санитарни и фитосанитарни мерки, улесняване на търговията и митническите процедури, правила за произход, прозрачност, устойчиво развитие, защита на конкуренцията, на правата на интелектуалната собственост, механизъм за разрешаване на спорове. Освен либерализацията на търговията със стоки се предвижда и либерализация на търговията с услуги, на достъпа до пазара на обществени  поръчки. Споразумението включва и разпоредби за свързаните с търговията енергийни аспекти относно ценообразуването (неприлагане на двойно ценообразуване); свободен транзит на енергийни източници, сигурност на доставките, механизъм за ранно предупреждение при възникване на проблем и за бързо разрешаване на спорове; създаване на независим регулатор, който да следи за лоялната конкуренция и ефективното функциониране на пазара; недискриминиран достъп до проучване и производство на въглеводороди. Изграждането на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна ще даде възможност за либерализация на търговията и ще спомогне за насърчаване на търговските-икономическите отношения между България и Украйна. По-тясната икономическа интеграция посредством зоната за свободна търговия ще създаде възможности за бизнеса както в страните от ЕС, така и в Украйна.
 
Промени в митата по водещите стоки в износа на България към Украйна
 
Промишлени стоки
За промишлените стоки в момента най-високата ставка е 10%. Предвижда се незабавна либерализация за повечето тарифни номера, с изключение на някои чувствителни стоки, за които митата ще се премахнат в рамките на преходен период от 3, 5 или 7 години.
 
Наименование
Износ средно
за 2010-2012
хил. евро
Дял в
износа %
Мито в
Украйна %
Преференции
Нефтени масла
и продукти
124 857
51,0
0
0
Медикаменти
24 140
9,8
0
0
Изделия
от пластмаса
10 570
4,3
0 и 5
Премахване от
датата на влизане в
сила[1]
Миещи и
перилни
препарати
4 744
1,9
6,5
Премахване от
датата на влизане в
сила
Хладилници
4 663
1,9
5
Премахване от
датата на влизане в
сила
Железни пръти
4 660
1,9
0
0
Акумулатори
4 178
1,7
8 и 10
Премахване в
рамките на 3-годишен
период
Флоатно
стъкло
2 645
1,0
10
Премахване в
рамките на 3-годишен
период
Части за
машини
1 785
0,7
0
0
Козметика за
коса
1 427
0,58
6,5
Премахване от
датата на влизане в
сила
Полимери на
пропилена
1 425
0,58
0
0
Апаратура за
електрически
вериги
1 263
0,51
0
0
Цимент
1 242
0,50
0
0
Лагери
1 206
0,49
5
Премахване от
датата на влизане в
сила
Части за
автомобили
1 131
0,46
0 и 5
Премахване от
датата на влизане в
сила
Арматурни
артикули
1 115
0,45
0
0
Тоалетна
хартия
1 069
0,43
0
0
Антибиотици
781
0,32
0
0
 
Селскостопански стоки
За селскостопанските стоки митата достигат до 20% или са специфични. За тези стоки са постигнати амбициозни договорености, като са взети предвид чувствителните за двете страни сектори. За нечувствителните стоки е договорена пълна либерализация от датата на влизане в сила на споразумението или в рамките на предходен период. За чувствителните стоки са договорени тарифни квоти. ЕС е предоставил на Украйна квоти за внос на зърнени храни, свинско, телешко и пилешко месо, мляко и млечни продукти, яйца, мед, чесън, захарни изделия, тютюневи изделия, някои консервирани зеленчуци. Украйна е предоставила на ЕС квоти за внос на свинско и пилешко месо, захар.

 


Забележка:Датата на влизане в сила на търговските договорености ще съвпада с датата на временното прилагане на споразумението и ще бъде началната дата на отчитане на посочените в таблиците за промишлените и селскостопански стоки предходни периоди.
 
Наименование
Износ средно
за 2010-2012
хил. евро
Дял в
износа %
Мито в
Украйна %
Преференции
Необработен тютюн
2813
1,15
1
Премахване от датата на влизане в сила или в рамките на 7-годишен преходен период
Храни за животни
2085
0,85
10
Премахване  в рамките на 7-годишен преходен период
Пресни кайсии, череши, праскови, сливи
306
0,12
5
Намаление от 20% в рамките на 5-годишен период
Други хранителни продукти
277
0,11
8
Премахване  в рамките на 7-годишен преходен период
Други пресни плодове
243
0,10
17 и 20
Премахване  в рамките на 5-годишен преходен период или намаление от 50% в рамките на 5- годишен  преходен период
Други видове захар
200
0,08
5
Премахване от датата на влизане в сила или от 20% в рамките на 5-годишен период
Тестени изделия
115
0,05
10
Премахване от датата на влизане в сила
Растения,части от растения, семена, плодове
99
0,04
0
0
Захарни изделия
80
0,03
10
Премахване от датата на влизане в сила
Спиртни напитки
76
0,03
3,5 eur/I
Премахване  в рамките на 3-годишен преходен период
Вина
53
0,02
0,4 eur/I
Премахване  в рамките на 5-годишен преходен период
Сирена и извара
24
0,01
10
Премахване  в рамките на 5-годишен преходен период
Консервирани зеленчуци
20
0,008
7, 10 и 15
Премахване в рамките на 3-годишен и 7- годишен преходен период
Конфитюри
19
0,008
10 и 15
Премахване в рамките на 3-годишен  преходен период
Цигари и пури
14
0,006
1,5eur/1000 къса
Премахване в рамките на 7-годишен  преходен период